095557440

ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΧΘΥΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 46157622000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 46157622000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις11.987,5711.987,520,0511.987,5711.987,520,05
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα39.319,1439.319,1439.319,1439.319,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα293.813,06293.168,62644,44293.813,06285.335,128.477,94
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός333.360,76330.243,713.117,05333.360,76328.161,725.199,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός43.932,2843.191,62740,6643.932,2842.636,681.295,60
710.425,24666.603,9543.821,29710.425,24656.133,5254.291,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)722.412,81678.591,4743.821,34722.412,81668.121,0454.291,77
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις7.336,767.336,76
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.760,821.760,82
9.097,589.097,58
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)52.918,9263.389,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες120.850,64132.726,79
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου13.137,41
11. Χρεώστες διάφοροι3.048,48
133.988,05135.775,27
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο66.285,2068.458,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας7.209,412.951,19
73.494,6171.409,89
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)207.482,66207.185,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων379,95382,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο316.800,00316.800,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-63.589,29-58.412,37
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)253.210,71258.387,63
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.479,842.567,76
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)2.271,561.715,48
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη624,153.482,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.146,864.803,91
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)7.522,4112.569,18
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα48,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)260.781,53270.956,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)260.781,53270.956,81
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)87.582,8185.891,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων84.414,8181.616,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.168,004.274,54
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.108,5615.783,91
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.940,56-11.509,37
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα84,00-84,0064,75-64,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.024,56-11.574,12
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,004.938,094.938,09
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα152,36152,36-152,3695,1995,194.842,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-5.176,92-6.731,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων10.470,4326.891,71
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος10.470,430,0026.891,710,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-5.176,92-6.731,22
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-5.176,92-6.731,22
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-54.743,79-48.012,57
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-3.668,58-3.668,58
-63.589,29-58.412,37
Ζημίες εις νέο-63.589,29-58.412,37
ΜΑΡΜΑΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ002044
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΛΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΔΤ ΑΕ485382
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ489172

Tags: , , , ,