095367483

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΒΗ ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45069/01/AT/B/00/14
Γ.Ε.ΜΗ.: 124171999000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΒΗ ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45069/01/AT/B/00/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 124171999000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως90.113,4784.552,875.560,6090.113,4784.552,875.560,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα10.271,4610.271,4610.271,4610.271,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα331.359,9935.051,68296.308,31372.494,3076.185,92296.308,38
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός313.253,22220.299,7692.953,46384.637,32286.213,1198.424,21
5. Μεταφορικά Μέσα15.378,0310.890,304.487,73134.379,74129.892,084.487,66
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός138.908,50124.214,5914.693,91138.908,50124.214,5914.693,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)809.171,20390.456,33418.714,871.040.691,32616.505,70424.185,62
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις708,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)419.422,87424.185,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα1.151.589,211.151.589,21
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων13.519,00
1.151.589,211.165.108,21
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες762.179,69743.844,63
11. Χρεώστες διάφοροι110.970,70152.210,38
873.150,39896.055,01
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο17.849,7012.515,75
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας16.169,264,80
34.018,9612.520,55
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.058.758,562.073.683,77
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 39.900,00 μετοχές των 49,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.955.100,001.955.100,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό214.013,58214.013,58
4. Έκτακτα αποθεματικά292.399,27292.399,27
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων197.304,32197.304,32
703.717,17703.717,17
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-618.962,52-1.083.743,40
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-2.422.968,46-1.339.225,06
-3.041.930,98-2.422.968,46
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-383.113,81235.848,71
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές38.219,24103.261,39
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)60.908,6362.349,69
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.751.219,442.085.695,19
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.004,979.424,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.430,971.790,55
11. Πιστωτές διάφοροι4.072,595.060,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)2.866.855,842.267.581,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.483.742,032.503.429,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.483.742,032.503.429,99
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)284.578,12616.721,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων613.346,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως284.578,123.375,11
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως4.633,204.400,00
ΣΥΝΟΛΟ289.211,327.775,11
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας232.646,70510.651,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως56.564,62-502.875,96
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα667.314,37-667.314,37233.144,10-233.144,10
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-610.749,75-736.020,06
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη3.000,003.000,0045.391,0045.391,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5.742,029.628,12
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες5.470,7511.212,77-8.212,77383.486,22393.114,34-347.723,34
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-618.962,52-1.083.743,40
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-618.962,52-1.083.743,40
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-618.962,52-1.083.743,40
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-2.422.968,46-1.339.225,06
-3.041.930,98-2.422.968,46
Ζημίες εις νέο-3.041.930,98-2.422.968,46
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΒ 055215
Tags: , , , ,