999491208

Κ. ΜΠΑΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το χονδρικό εμπόριο πρώτων υλών σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής.-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66128/12/Β/08/15
Γ.Ε.ΜΗ.: 46607222000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
Κ. ΜΠΑΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66128/12/Β/08/15 - Γ.Ε.ΜΗ. 46607222000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως38.697,9415.363,2723.334,6742.857,328.209,6834.647,64
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως42.857,3239.261,963.595,3638.697,9434.461,764.236,18
81.555,2654.625,2326.930,0381.555,2642.671,4438.883,82
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα200.000,000,00200.000,00200.000,000,00200.000,00
5. Μεταφορικά Μέσα38.948,0132.016,976.931,0438.943,0125.997,1612.945,85
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός79.056,2263.883,7115.172,5174.762,4052.123,7222.638,68
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές44.615,820,0044.615,8244.615,820,0044.615,82
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)362.620,0595.900,68266.719,37358.321,2378.120,88280.200,35
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις420,00420,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.793,704.793,70
5.213,705.213,70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)271.933,07285.414,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα203.431,63195.345,79
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες639.895,51646.919,70
Μείον: Προβλέψεις10.044,53629.850,980,00646.919,70
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση6.590,006.590,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου20.435,6442.628,89
- Στις τράπεζες για είσπραξη0,0020.435,640,0042.628,89
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)23.000,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως195.742,64168.877,09
11. Χρεώστες διάφοροι59.675,3656.014,12
935.294,62921.029,80
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6.397,1917.324,17
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας64.829,80171.149,89
71.226,99188.474,06
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.209.953,241.304.849,65
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων779,792.377,92
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 100.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό25.802,2020.944,55
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο195.872,25107.130,69
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)521.674,45428.075,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές494.877,59587.817,86
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)256.218,43438.184,36
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων190.065,01105.688,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη36.757,2044.196,68
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί10.003,4526.703,97
11. Πιστωτές διάφοροι0,00270,51
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)987.921,681.202.861,45
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,00588,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.509.596,131.631.525,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.509.596,131.631.525,44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.015.736,952.237.986,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.516.571,991.742.311,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως499.164,96495.674,64
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως23.269,662.351,48
ΣΥΝΟΛΟ522.434,62498.026,12
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας62.208,3662.520,30
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως324.856,56387.064,92307.246,42369.766,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως135.369,70128.259,40
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.254,363.499,47
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα10.622,16-9.367,807.042,24-3.542,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως126.001,90124.716,63
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα70,1870,180,630,63
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα315,05306,56
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες4.260,708.616,76
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων55,000,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,004.630,75-4.560,5711.189,9320.113,25-20.112,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)121.441,33104.604,01
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων29.733,5926.883,47
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος29.733,590,0026.883,470,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων121.441,33104.604,01
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως121.441,33104.604,01
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.107.130,6931.177,69
228.572,02135.781,70
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος27.842,1224.466,85
Κέρδη προς διάθεση200.729,90111.314,85
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό4.857,654.184,16
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο195.872,25107.130,69
200.729,90111.314,85
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΜΠΑΚΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 331434
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΜΠΑΚΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 580470
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,