997858331

ΚΑΤΟΙΛ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65839/24/Β/07
Γ.Ε.ΜΗ.: 115143037000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
KATOIKIA MELETH AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65839/24/Β/07 - Γ.Ε.ΜΗ. 115143037000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.956,672.784,19172,482.956,672.192,86763,81
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα128.720,30128.720,30128.720,30128.720,30
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός31.999,9831.999,98
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές44.837,2044.837,2044.837,2044.837,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)205.557,48205.557,48173.557,50173.557,50
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις9.000,009.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)214.557,48182.557,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες28.554,09
11. Χρεώστες διάφοροι49.679,1120.565,24
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.209,563.209,56
81.442,7623.774,80
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο11.684,4236.762,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.214,00
11.684,4237.976,77
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)93.127,1861.751,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.600,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο260.000,00260.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-25.500,05-20.702,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)234.499,95239.297,88
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές47.382,19
11. Πιστωτές διάφοροι25.975,005.775,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)73.357,195.775,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)307.857,14245.072,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)307.857,14245.072,88
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)86.624,68102.521,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων87.867,39106.977,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.242,71-4.455,95
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως21.600,0010.800,00
ΣΥΝΟΛΟ20.357,296.344,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας25.155,224.965,46
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως13.431,4618.396,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.797,93-12.052,87
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.797,93-12.052,87
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-4.797,93-12.052,87
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων591,33591,33
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος591,330,00591,330,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-4.797,93-12.052,87
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-4.797,93-12.052,87
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-20.702,12-8.649,25
-25.500,05-20.702,12
Ζημίες εις νέο-25.500,05-20.702,12
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 31 ΜΑΪΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΒ788495
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΕ740583
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΊΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΒ 783890

Tags: , , ,