997858331

ΚΑΤΟΙΛ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64795/24/B/07/19
Γ.Ε.ΜΗ.: 115143137000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΚΑΤΟΙΛ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64795/24/B/07/19 - Γ.Ε.ΜΗ. 115143137000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.852,803.852,800,003.852,803.852,800,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως82.305,1282.305,120,0082.305,1282.305,120,00
86.157,9286.157,920,0086.157,9286.157,920,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως11.983,4711.983,470,0011.983,4711.983,470,00
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα147.750,00147.750,00147.750,00147.750,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός101.022,102.814,9998.207,1186.841,002.814,9984.026,01
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές839.416,10839.416,10534.304,48534.304,48
1.088.188,202.814,991.085.373,21768.895,482.814,99766.080,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.100.171,6714.798,461.085.373,21780.878,9514.798,46766.080,49
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις505,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)1.085.878,21766.080,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων11.067,09
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες13.431,46
11. Χρεώστες διάφοροι109.427,63104.609,57
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων700,87
110.128,50118.041,03
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο46,223.041,29
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας87,6999.684,76
133,91102.726,05
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)110.262,41231.834,17
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 600,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού124.816,25
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό21.022,3621.022,36
3. Ειδικά αποθεματικά399.000,00399.000,00
420.022,36420.022,36
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο424,92
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-38.988,48
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)565.850,13480.447,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές75.083,7822.008,12
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)14.086,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων75.038,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη52.048,47100.395,19
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.112,0110.156,74
11. Πιστωτές διάφοροι414.007,77370.821,33
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)630.290,49517.467,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.196.140,62997.914,66
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως17.988,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.196.140,62997.914,66
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως17.988,43
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)13.513,742.812.274,99
Μείον: Κόστος πωλήσεων12.122,791.935.572,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.390,95876.702,38
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας31.682,1734.666,79
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως1.043,8632.726,03504.961,72539.628,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-31.335,08337.073,87
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα7.393,76-7.393,7613.231,63-13.231,63
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-38.728,84323.842,24
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα10,0010,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα694,56
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους1.935,101.935,10-1.935,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-39.413,40321.907,14
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων95.256,91
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος95.256,910,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-39.413,40321.907,14
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-39.413,40321.907,14
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.424,92155.251,52
-38.988,48477.158,66
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος64.882,51
Ζημίες εις νέο-38.988,48412.276,15
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό12.851,23
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά399.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο424,92
412.276,15
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΙΝΗΣ
ΑΒ 05116201
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
ΑΒ 693560
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΒ 783890

Tags: , , , ,