094294138

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΓΕΙΝ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υγεία-Ιατρική
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27784/92/B/92/14
Γ.Ε.ΜΗ.: 33625733000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΓΕΙΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27784/92/B/92/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 33625733000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.889,07
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙII)3.889,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι196.704,91195.154,85
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.191,12
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα1.595,84
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)196.704,91197.941,81
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 29.340,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο293.400,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές70,29
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-11.684,79
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-81.762,88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)200.022,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές854,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη84,81
11. Πιστωτές διάφοροι196.704,91869,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)196.704,911.808,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)196.704,91201.830,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)196.704,91201.830,88
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (31.12.2011 - 30.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,0025.379,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,0030.260,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00-4.881,16
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.318,566.206,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.318,56-11.087,75
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,851,13
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5,23-4,10
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.317,71-11.091,85
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,002,542,54
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,00120,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,00475,48
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-3.317,71-11.684,79
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,00430,98
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,00430,980,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-3.317,71-11.684,79
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-3.317,71-11.684,79
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-93.447,67-81.762,88
-96.765,38-93.447,67
Ζημίες εις νέο-96.765,38-93.447,67
ΚΕΡΚΥΡΑ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ 757398
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ 298272
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 25398Α

Tags: , , , ,