998102800

ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66640/01/B/08/470
Γ.Ε.ΜΗ.: 8370601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66640/01/B/08/470 - Γ.Ε.ΜΗ. 8370601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.444,672.444,640,032.444,672.444,640,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως6.600,003.204,663.395,346.600,001.884,664.715,34
9.044,675.649,303.395,379.044,674.329,304.715,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές323.695,65323.695,65303.670,80303.670,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)323.695,65323.695,65303.670,80303.670,80
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)323.695,65303.670,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες13.584,0537.282,44
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων60.000,0060.000,00
73.584,0597.282,44
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.909,043.463,45
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας7.443,90361,68
12.352,943.825,13
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)85.936,99101.107,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 66.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο660.000,00660.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-51.453,66-97.716,48
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-622.819,74-525.103,26
-674.273,40-622.819,74
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-14.273,4037.180,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές34.789,8945.688,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη12.657,105.277,15
11. Πιστωτές διάφοροι379.854,42321.347,42
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)427.301,41372.313,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)413.028,01409.493,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)413.028,01409.493,74
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)206.528,92203.775,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων222.103,29256.530,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-15.574,37-52.755,44
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας37.425,9444.811,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-53.000,31-97.566,71
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.862,161,41
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα311,011.551,15151,18-149,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-51.449,16-97.716,48
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα4,504,50-4,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-51.453,66-97.716,48
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-51.453,66-97.716,48
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-51.453,66-97.716,48
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-622.819,74-525.103,26
-674.273,40-622.819,74
Ζημίες εις νέο-674.273,40-622.819,74
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ 1932273
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΝΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
ΑΔΤ Σ 682516
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΑΔΤ Χ 507273

Tags: , , , ,