998569829

ΚΜΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΗΣΕΩΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αθλητισμός

Γ.Ε.ΜΗ.: 7210801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΚΜΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 7210801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως946,75946,720,03946,75946,720,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα5.008,25667,634.340,625.008,25517,354.490,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.562,5713.802,148.760,4322.562,5710.597,5711.965,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)27.570,8214.469,7713.101,0527.570,8211.114,9216.455,90
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.500,002.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)15.601,0518.955,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.380,004.021,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.166,47499,06
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας548,00548,00
4.714,471.047,06
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔIV)8.094,475.068,06
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 600,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-27.850,26-23.459,77
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-104.227,11-80.767,34
-132.077,37-104.227,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-114.077,37-86.227,11
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές56.399,4570.322,87
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.030,611.915,48
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.538,861.508,75
11. Πιστωτές διάφοροι76.804,0036.504,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)137.772,92110.251,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)23.695,5524.023,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)23.695,5524.023,99
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)9.969,0930.002,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.268,55419,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.700,5429.582,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.600,8410.594,60
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως26.403,3933.004,2342.378,3652.972,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-25.303,69-23.390,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-25.303,69-23.390,15
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα31,8231,82
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.578,392.578,39-2.546,5769,6269,62-69,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-27.850,26-23.459,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-27.850,26-23.459,77
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-27.850,26-23.459,77
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-23.459,77-27.675,38
-51.310,03-51.135,15
Ζημίες εις νέο-51.310,03-51.135,15
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013







Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ




ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΕ052864
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ




ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ507273

Tags: , , , ,