094361200

ΚΩΝ. & ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28625/03/B/93/28
Γ.Ε.ΜΗ.: 121767507000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΚΩΝ. & ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28625/03/B/93/28 - Γ.Ε.ΜΗ. 121767507000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.165,293.165,280,013.165,293.165,280,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα294.744,000,00294.744,00294.744,000,00294.744,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.322.298,691.349.593,65972.705,042.322.298,691.163.809,761.158.488,93
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.263.182,801.115.947,64147.235,161.263.182,801.006.544,91256.637,89
5. Μεταφορικά Μέσα83.937,9959.239,9424.698,0557.307,7057.307,670,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός151.379,52147.049,014.330,51147.365,17144.632,262.732,91
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές0,000,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)4.115.543,002.671.830,241.443.712,764.084.898,362.372.294,601.712.603,76
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις6.930,570,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.450.643,331.712.603,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα6.691,316.397,86
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα52.753,4563.635,45
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.393.377,19501.756,45
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων3.346,6331.555,61
456.168,58603.345,37
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες317.198,89376.458,61
Μείον: Προβλέψεις5.081,00312.117,8912.000,00364.458,61
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου20.700,000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου23.899,16171.654,06
- Στις τράπεζες για είσπραξη226.902,33250.801,49601.615,53773.269,59
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)6.188,005.000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες46.793,9546.793,95
11. Χρεώστες διάφοροι16.164,7816.080,41
652.766,111.205.602,56
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.210,734.362,39
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας55.178,31130.444,00
57.389,04134.806,39
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.166.323,731.943.754,32
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων6.031,985.524,77
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 467.100,00 μετοχές των 2,50 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.167.750,001.245.750,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων103,83103,83
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού39.725,0066.950,00
39.828,8367.053,83
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό130.210,23130.210,23
2. Αποθεματικά καταστατικού96.955,2596.955,25
227.165,48227.165,48
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-482.618,96-99.889,18
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)952.125,351.440.080,13
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών276.302,03279.121,08
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές58.798,5081.662,85
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)125.327,06360.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων863.244,621.227.635,30
4. Προκαταβολές πελατών6.369,456.441,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη32.958,0051.863,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί24.343,6435.050,17
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση0,00119.937,41
10. Μερίσματα πληρωτέα0,0054.500,00
11. Πιστωτές διάφοροι252.692,002.700,00
1.363.733,271.939.791,08
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.640.035,302.218.912,16
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα30.838,402.890,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)2.622.999,053.661.882,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία78.000,00433.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως9.553,1536.324,00
87.553,15469.324,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.622.999,053.661.882,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων78.000,00433.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως9.553,1536.324,00
87.553,15469.324,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.827.972,452.526.022,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.668.591,512.083.614,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως159.380,94442.407,45
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως918,055.480,46
ΣΥΝΟΛΟ160.298,99447.887,91
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας204.486,88233.608,73
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως230.468,30434.955,18255.611,42489.220,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-274.656,19-41.332,24
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2.264,753.241,68
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα110.239,81-107.975,06116.853,01-113.611,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-382.631,25-154.943,57
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα27.225,0027.225,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,000,00
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων4.368,5331.593,530,0027.225,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.272,943.739,55
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,000,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων20.419,124.770,50
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους9.000,0031.692,06-98,5312.000,0020.510,056.714,95
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-382.729,78-148.228,62
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων299.535,64200.067,30
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος299.535,640,00200.067,300,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-382.729,78-148.228,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-382.729,78-148.228,62
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-99.889,1848.339,44
-482.618,96-99.889,18
Ζημίες εις νέο-482.618,96-99.889,18
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΜΑΡΚΟΣ Κ. ΓΑΒΑΛΑΣ
Χ 109400
Ο Αντιπροεδρος του ΔΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ
ΑΕ 526245
Ο Προισταμενος Λογιστηριου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 0010165 Α\\' ΤΑΞΗΣ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 74.600 περίπου, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της παρούσης χρήσης αυξημένα κατά 2.000ευρώ περίπου ενώ των προηγουμένων αντίστοιχα κατά 72.600 περίπου. 2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται 3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), στην προηγούμενη χρήση, δεν είχαν διενεργηθεί, αποσβέσεις επί των κτιρίων συνολικού ποσού ευρώ 104.000, με συνέπεια η αξία των κτιρίων και τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα αυξημένα. 4. Στους λογαριασμούς του Κυκλοφορούντος ενεργητικού, «Πελάτες», «Επιταγές σε καθυστέρηση» και «Επισφαλείς –Επίδικοι πελάτες» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ145.000 περίπου. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 9.000 υπολείπεται κατά ευρώ 136.000 περίπου του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από τους ανωτέρω Λογαριασμούς, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 136.000 περίπου. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. "Αθήνα, 21/05/2013 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ Αρ Μ ΣΟΕΛ 13781 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125"

Tags: , , , ,