999778270

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΚΕΝΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 124182399000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΚΕΝΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 124182399000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός8.550,008.550,00
5. Μεταφορικά Μέσα1.450,001.274,99175,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός6.035,041.680,194.354,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)16.035,042.955,1813.079,86
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)13.079,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα1.620,70
ΙΙ. Απαιτήσεις
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως1.660,53
11. Χρεώστες διάφοροι691,05
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο28.608,30
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)32.580,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο21.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
2. Αποθεματικά καταστατικού7.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο340,45
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)28.340,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές14.918,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.401,39
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)17.319,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)45.660,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)45.660,44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)262.472,17
Μείον: Κόστος πωλήσεων255.444,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.027,90
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως22.622,35
ΣΥΝΟΛΟ29.650,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας7.207,75
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως21.864,6629.072,41
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως577,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως577,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.577,84
577,84
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος237,39
Κέρδη προς διάθεση340,45
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο340,45
340,45
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Ο ΔΗΛΩΝ
ΚΩΝ.ΓΚΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΡ.ΓΚΕΝΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ


Tags: , , , ,