094483527

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα-Οχήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42423/70/B/99/21
Γ.Ε.ΜΗ.: 77133227000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42423/70/B/99/21 - Γ.Ε.ΜΗ. 77133227000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως5.326,355.326,350,005.326,355.326,350,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως34.473,2633.006,481.466,7834.473,2631.406,483.066,78
39.799,6138.332,831.466,7839.799,6136.732,833.066,78
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα225.524,03225.524,03161.088,59161.088,59
3. Κτίρια και τεχνικά έργα623.751,25272.363,03351.388,22623.751,25241.275,03382.476,22
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.360,041.359,980,061.360,041.359,980,06
5. Μεταφορικά Μέσα22.449,5022.016,92432,5822.449,5021.664,36785,14
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός180.924,85168.840,1212.084,73174.771,92151.486,9423.284,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.054.009,67464.580,05589.429,62983.421,30415.786,31567.634,99
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.552,421.552,42
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)590.982,04569.187,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα530.382,44513.082,94
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων17.001,4816.719,18
547.383,92529.802,12
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες56.549,2363.730,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου9.497,218.536,00
11. Χρεώστες διάφοροι50,0011.459,96
66.096,4483.726,06
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα973,15973,15
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο55.910,3750.561,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας21.941,1540.180,85
77.851,5290.742,45
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)692.305,03705.243,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 12.887,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο378.233,45378.233,45
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων64.500,4865,04
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού16.015,2821.602,92
80.515,7621.667,96
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό30.554,9627.619,86
4. Έκτακτα αποθεματικά76.154,3676.154,36
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων8.561,248.561,24
115.270,56112.335,46
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο86.470,2856.552,27
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)660.490,05568.789,14
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών276.264,96343.407,79
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές226.445,19173.313,87
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)22.876,3285.213,70
4. Προκαταβολές πελατών20.299,8858.819,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.197,587.423,22
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί15.068,6114.123,78
10. Μερίσματα πληρωτέα45.619,9822.809,99
11. Πιστωτές διάφοροι6.491,283.596,64
347.998,84365.301,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)624.263,80708.708,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.284.753,851.277.497,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.284.753,851.277.497,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)911.299,12905.549,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων664.078,29669.546,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως247.220,83236.003,06
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως7.650,008.940,00
ΣΥΝΟΛΟ254.870,83244.943,06
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας48.956,5852.823,63
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως113.833,29162.789,87191.925,50244.749,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως92.080,96193,93
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα27,7012,49
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα23.798,11-23.770,4126.758,16-26.745,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως68.310,55-26.551,74
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα5.587,645.587,645.587,649.697,569.697,56
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.195,102.195,107.502,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)73.898,19-19.049,28
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων73.898,19-19.049,28
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως73.898,19-19.049,28
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.56.552,2798.413,39
130.450,4679.364,11
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος15.196,28
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι3.038,811,85
Κέρδη προς διάθεση112.215,3779.362,26
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.935,10
2. Πρώτο μέρισμα22.809,9922.809,99
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο86.470,2856.552,27
112.215,3779.362,26
Ηράκλειο, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ




ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Ν965637
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ




ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ




ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Τ324382 ΑΜ.ΟΕ 0018961

Tags: , , , ,