999443886

ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ CASH & CARRY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57480/73/Β/04/24
Γ.Ε.ΜΗ.: 075454858000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ CASH & CARRY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57480/73/Β/04/24 - Γ.Ε.ΜΗ. 075454858000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.690,003.689,890,113.690,003.689,890,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.690,003.689,890,113.690,003.689,890,11
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις300,00300,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)300,11300,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι1.041,5278,66
IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας146.695,29151.540,29
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)147.736,81151.618,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 4.000,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο240.000,00240.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.171,06-9.252,83
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-88.326,94-79.074,11
-96.498,00-88.326,94
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)143.502,00151.673,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)4.534,920,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,0060,00
11. Πιστωτές διάφοροι0,00186,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)4.534,92246,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)148.036,92151.919,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)148.036,92151.919,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.443,112.049,09
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.902,928.346,036.250,518.299,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.346,03-8.299,60
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.489,330,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5,001.484,330,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-6.861,70-8.299,60
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα500,22500,220,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα273,58953,23
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων1.536,001.809,58-1.309,360,00953,23-953,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-8.171,06-9.252,83
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-8.171,06-9.252,83
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-8.171,06-9.252,83
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-88.326,94-79.074,11
-96.498,00-88.326,94
Ζημίες εις νέο-96.498,00-88.326,94
ΧΑΝΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 188482
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ 972739
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 297915

Tags: , , , ,