095044878

ΞΕΝΕΠΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εκδηλώσεις-Εκθέσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΞΕΝΕΠΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός0,020,000,020,020,000,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)0,020,000,020,020,000,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,020,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες6.075,001.599,00
11. Χρεώστες διάφοροι152,7221,90
6.227,721.620,90
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές2.246,162.246,16
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις387,73-387,73185,27-185,27
1.858,432.060,89
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο228,62624,50
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας11.356,0818.097,37
11.584,7018.721,87
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)19.670,8522.403,66
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 600,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00-2.482,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-11.046,90-10.859,11
-11.046,90-13.341,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)6.953,104.658,89
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία5.969,605.372,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.060,006.042,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.242,723.516,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.339,451.372,97
11. Πιστωτές διάφοροι1.106,001.441,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)6.748,1712.372,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)19.670,8722.403,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)19.670,8722.403,68
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)15.939,026.300,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.939,026.300,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας93.436,71103.271,02
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-77.497,69-96.971,02
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα47,2713,28
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-77.450,42-96.957,74
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα80.000,0080.000,0095.000,7495.000,74
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,000,0080.000,00150,00150,0094.850,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)2.549,58-2.107,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων2.549,58-2.107,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως2.549,58-2.107,00
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-13.341,11-10.859,11
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
-10.791,53-12.966,11
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος163,520,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι91,85375,00
Ζημίες εις νέο-11.046,90-13.341,11
ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ. 257979/06Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ
Α.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 18163/Α\' ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,