094168539

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BINZAN INN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15971/92/B/87/023
Γ.Ε.ΜΗ.: 124119333000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΡΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BINZAN INN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15971/92/B/87/023 - Γ.Ε.ΜΗ. 124119333000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.997,011.997,010,001.997,011.997,010,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως5.903,314.788,301.115,015.903,314.311,301.592,01
7.900,326.785,311.115,017.900,326.308,311.592,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα215.425,60215.425,60215.425,60215.425,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.354.064,241.176.161,68177.902,561.354.064,241.142.156,68211.907,56
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός149.839,46149.836,193,27149.839,46149.836,193,27
5. Μεταφορικά Μέσα30.809,1230.808,111,0130.809,1230.808,111,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός455.770,05446.860,538.909,52454.510,03437.337,5917.172,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.205.908,471.803.666,51402.241,962.204.648,451.760.138,57444.509,88
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις586,00586,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)402.827,96445.095,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.111,7527,80
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες128.906,54153.787,57
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου1.200,00
11. Χρεώστες διάφοροι21.601,5419.166,19
151.708,08172.953,76
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο711.985,64665.396,05
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας430,883.001,40
712.416,52668.397,45
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)864.236,35841.379,01
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 31.300,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο939.000,00939.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό12.631,9712.631,97
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο50.262,32118.785,64
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.001.894,291.070.417,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές113.020,23110.505,35
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)38.306,2032.628,36
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων30.755,3430.675,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη15.156,3413.197,89
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί69.046,9230.628,96
11. Πιστωτές διάφοροι0,0013,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)266.285,03217.649,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.268.179,321.288.066,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.268.179,321.288.066,90
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)155.462,83321.838,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων150.470,09251.546,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.992,7470.291,95
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως10.264,66
ΣΥΝΟΛΟ4.992,7480.556,61
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας68.018,7569.841,67
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως1.270,9069.289,651.860,1971.701,86
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-64.296,918.854,75
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3.823,72-3.823,724.605,94-4.605,94
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-68.120,634.248,81
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα300,001.886,95
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων102,69402,69-402,6914.437,7716.324,72-16.324,72
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-68.523,32-12.075,91
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων44.004,9446.182,44
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος44.004,940,0046.182,440,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-68.523,32-12.075,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-68.523,32-12.075,91
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.118.785,64143.428,06
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-9.361,97
50.262,32121.990,18
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,002.198,84
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,001.005,70
Κέρδη προς διάθεση50.262,32118.785,64
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο50.262,32118.785,64
50.262,32118.785,64
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΖΩΧΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΑΔΤ Β228006
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΖΩΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Ν228006
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\'ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,