082124865

ΚΥΤΤΑΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58917/61/B/05/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 32300257000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΚΥΤΤΑΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58917/61/B/05/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 32300257000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως4.615,704.615,650,054.615,704.615,650,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα17.432,1417.432,1417.432,1417.432,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα366.164,76172.446,56193.718,20366.164,76154.138,32212.026,44
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.935,002.934,990,012.935,002.934,990,01
5. Μεταφορικά Μέσα20.536,6320.024,62512,0120.536,6319.615,02921,61
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.475,3022.474,780,5221.663,1021.662,610,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)429.543,83217.880,95211.662,88428.731,63198.350,94230.380,69
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις220,10220,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)211.882,98230.600,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα96.839,83312.606,75
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.14.970,0514.811,09
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων39.896,1427.312,66
151.706,02354.730,50
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες322.353,15509.742,58
Μείον: Προβλέψεις55.229,17267.123,9835.893,40473.849,18
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου26.749,7413.212,25
- Στις τράπεζες για είσπραξη33.985,0460.734,7860.374,4773.586,72
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου268.051,53625.754,57
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)86.440,3286.440,32
11. Χρεώστες διάφοροι31.696,6226.427,75
714.047,231.286.058,54
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.116,01433,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας402.050,67732.279,48
406.166,68732.712,74
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.271.919,932.373.501,78
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων797,251.389,64
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα4.812,00
797,256.201,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 300.000,00 μετοχές των 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό24.171,9016.171,90
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο151.040,071.409,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)475.211,97317.581,88
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών16.445,8661.879,02
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές29.140,6882.858,59
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)772.883,841.715.108,94
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων101.608,78253.279,25
4. Προκαταβολές πελατών861,593.066,09
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη65.408,5447.086,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.224,9710.918,26
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση18.118,3217.459,71
10. Μερίσματα πληρωτέα100.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι695,661.065,82
992.942,382.230.843,36
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.009.388,242.292.722,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.484.600,212.610.304,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.484.600,212.610.304,26
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)3.889.894,303.848.651,17
Μείον: Κόστος πωλήσεων3.489.152,563.515.916,52
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως400.741,74332.734,65
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως326,237.898,54
ΣΥΝΟΛΟ401.067,97340.633,19
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας19.509,5618.870,95
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως175.586,04195.095,60169.838,55188.709,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως205.972,37151.923,69
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα701,181.048,75
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα8.017,00-7.315,8217.887,25-16.838,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως198.656,55135.085,19
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα268,75268,750,800,80
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα466,1290,58
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,00466,12-197,37451,33541,91-541,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)198.459,18134.544,08
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων19.530,0118.620,09
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος19.530,010,0018.620,090,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων198.459,18134.544,08
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως198.459,18134.544,08
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1.409,98350,37
199.869,16134.894,45
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος40.829,0927.984,47
Κέρδη προς διάθεση159.040,07106.909,98
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό8.000,005.500,00
2. Πρώτο μέρισμα100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο151.040,071.409,98
159.040,07106.909,98
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ξ900429
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΣΣΑΜΑΝΩΛΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΑ489374
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΥΛΗΣ Μ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ338867

Tags: , , , ,