998527760

ΛΑΔΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64227/61/B/07/17
Γ.Ε.ΜΗ.: 32017257000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΛΑΔΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64227/61/B/07/17 - Γ.Ε.ΜΗ. 32017257000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως20.701,3520.701,310,0419.661,3519.661,350,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.309.780,33527.612,01782.168,321.309.780,33422.880,18886.900,15
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός351.490,88234.196,33117.294,55334.490,88186.084,21148.406,67
5. Μεταφορικά Μέσα64.256,4930.759,9433.496,5544.926,0120.773,4624.152,55
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός246.325,87196.795,7049.530,17225.996,95151.883,9474.113,01
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές152.864,91152.864,9183.560,0083.560,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.194.718,48989.363,981.205.354,502.068.754,17781.621,791.287.132,38
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις220,00220,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.205.574,501.287.352,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα45.907,6514.773,96
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα115.916,46359.092,82
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.381.857,75537.367,96
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων17.649,3410.541,24
561.331,20921.775,98
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες997.005,25708.112,45
Μείον: Προβλέψεις28.370,42968.634,8312.612,08695.500,37
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου7.789,747.789,74
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου462.653,24252.466,38
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)60.229,0441.408,85
11. Χρεώστες διάφοροι360.839,12383.075,97
1.860.145,971.380.241,31
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο198.419,4525.507,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας74.280,7363.297,15
272.700,1888.805,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.694.177,352.390.822,29
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων2.430,002.390,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.031.200,00 μετοχές των 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.031.200,001.031.200,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό10.000,003.500,00
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων230.142,00230.142,00
240.142,00233.642,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο63.736,610,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,000,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,00-56.412,38
63.736,61-56.412,38
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.335.078,611.208.429,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών360.536,25480.715,69
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.121.158,65925.028,96
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)314.100,22397.455,93
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων84.332,07200.461,46
4. Προκαταβολές πελατών108.873,4277.599,29
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη157.741,23115.940,49
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί17.851,454.907,95
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση356.597,75263.939,10
11. Πιστωτές διάφοροι45.912,246.086,18
2.206.567,031.991.419,36
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)2.567.103,282.472.135,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)3.902.181,893.680.564,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως670.874,85670.874,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.902.181,893.680.564,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως670.874,75670.874,75
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)3.151.668,672.522.416,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.532.080,431.965.219,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως619.588,24557.197,64
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,0029.094,98
ΣΥΝΟΛΟ619.588,24586.292,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας103.883,7390.956,25
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως269.534,27373.418,00346.302,32437.258,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως246.170,24149.034,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα78.379,57-78.379,5780.607,99-80.607,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως167.790,6768.426,06
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,600,600,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα518,49914,97
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων2.350,002.868,49-2.867,89227,701.142,67-1.142,67
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)164.922,7867.283,39
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων208.782,15198.835,29
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος208.782,150,00198.835,290,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων164.922,7867.283,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως164.922,7867.283,39
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-56.412,38-112.332,04
108.510,40-45.048,65
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος38.273,7911.363,73
Κέρδη προς διάθεση70.236,61-56.412,38
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό6.500,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο63.736,610,00
70.236,610,00
ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΛΑΔΑΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΗ832591
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ Δ. ΛΑΔΑΣ
Α.Δ.Τ. : Μ694280
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΝΙΚΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΗ338867

Tags: , , , ,