094212266

ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υγεία-Ιατρική
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15621/01B/356
Γ.Ε.ΜΗ.: 1198901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 - 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 - 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15621/01B/356 - Γ.Ε.ΜΗ. 1198901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.156,823.156,820,003.156,823.156,820,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός38.800,2032.771,056.029,1538.800,2032.771,056.029,15
5. Μεταφορικά Μέσα3.274,333.274,330,003.274,333.274,330,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός152.602,29125.552,5527.049,74152.602,29125.552,5527.049,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)194.676,82161.597,9333.078,89194.676,82161.597,9333.078,89
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.227,432.227,43
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)35.306,3235.306,32
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες119.949,47119.949,47
11. Χρεώστες διάφοροι14.838,5014.838,50
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων5.317,255.317,25
140.105,22140.105,22
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο24.319,1524.319,15
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)164.424,37164.424,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο58.700,0058.700,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων7.955,687.955,68
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό15.518,4515.518,45
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο56.814,8056.814,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)138.988,93138.988,93
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-520,52-520,52
10. Μερίσματα πληρωτέα0,320,32
11. Πιστωτές διάφοροι61.261,9661.261,96
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)60.741,7660.741,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)199.730,69199.730,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)199.730,69199.730,69
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (26.10.2011 - 25.10.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)47.247,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως47.247,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.072,00
ΣΥΝΟΛΟ49.319,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας19.752,88
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως29.629,3349.382,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-63,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-63,21
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-63,21
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-63,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-63,21
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.56.878,01
56.814,80
Ζημίες εις νέο56.878,01
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΑ060115

ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΕ598946

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ507273

Tags: , , , ,