095739142

ΛΙΝΚ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

Γ.Ε.ΜΗ.: 121704799000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΛΙΝΚ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 121704799000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα772.385,89306.568,58465.817,31772.385,89258.145,46514.240,43
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός3.234,523.150,9083,623.234,523.150,9083,62
5. Μεταφορικά Μέσα131.587,61115.538,4916.049,12132.587,61111.313,6221.273,99
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός159.305,51141.483,2417.822,27152.633,74123.364,0229.269,72
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές64.592,6814.453,8250.138,8663.922,6813.796,2250.126,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.131.106,21581.195,03549.911,181.124.764,44509.770,22614.994,22
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)549.911,18614.994,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες279.069,70277.808,97
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου162.466,61181.894,91
11. Χρεώστες διάφοροι9.229,44
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων24.926,4835.564,07
475.692,23495.267,95
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο34.842,3422.147,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας104.947,60102.800,73
139.789,94124.947,87
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)615.482,17620.215,82
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό21.248,5521.248,55
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο502.424,66397.776,71
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)541.673,21437.025,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές40.778,3739.658,44
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων200.000,05234.782,65
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη32.428,6514.970,95
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.238,8311.832,46
10. Μερίσματα πληρωτέα336.274,24496.940,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)623.720,14798.184,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.165.393,351.235.210,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.165.393,351.235.210,04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.119.812,421.330.998,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων984.021,581.182.053,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως135.790,84148.945,39
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως39.406,12
ΣΥΝΟΛΟ135.790,84188.351,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως135.790,84188.351,51
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.891,96839,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως137.682,80189.191,50
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.876,751.876,75-1.876,756.134,876.134,87-6.134,87
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)135.806,05183.056,63
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων71.424,8173.732,21
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος71.424,810,0073.732,210,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων135.806,05183.056,63
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως135.806,05183.056,63
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος31.158,1044.455,09
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι3.212,46
Κέρδη προς διάθεση104.647,95135.389,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο104.647,95135.389,08
104.647,95135.389,08
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ : ΑΕ603443
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ071962
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ: ΑΒ246017

Tags: , , , ,