997858331

ΚΑΤΟΙΛ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

Γ.Ε.ΜΗ.: 115225037000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 115225037000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα520.243,49122.822,46397.421,03520.243,4996.810,29423.433,20
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός100.435,9367.649,4732.786,46100.435,9353.304,0747.131,86
5. Μεταφορικά Μέσα16.550,0011.743,234.806,7716.550,009.290,737.259,27
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός36.109,0136.108,120,8935.581,3730.933,124.648,25
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)673.338,43238.323,28435.015,15672.810,79190.338,21482.472,58
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις354,35354,35
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις354,00354,00
708,35708,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)435.723,50483.180,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα187.512,94157.079,13
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες17.155,1920.208,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου17.439,03
11. Χρεώστες διάφοροι6.644,037.938,73
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων86.603,0089.674,78
127.841,25117.822,41
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.479,454.896,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.149,6946,42
8.629,144.942,88
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)323.983,33279.844,42
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων237,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο20.000,0020.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.468,253.468,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-32.799,92-8.886,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-9.331,6714.581,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών594.156,59548.590,65
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές18.144,9963.860,38
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)84.181,9461.371,61
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων16.308,3721.155,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη40.012,5431.739,66
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί10.533,597.805,06
11. Πιστωτές διάφοροι5.700,4814.158,46
174.881,91200.090,94
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)769.038,50748.681,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)759.706,83763.262,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)759.706,83763.262,93
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)391.510,49450.991,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων259.842,04278.965,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως131.668,45172.026,53
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.988,9413.181,25
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως91.145,44118.631,29
Μείον: 6. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού0,00102.134,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως29.534,0740.213,99
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα51.767,28-51.767,2844.991,81-44.991,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-22.233,21-4.777,82
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα235,46235,46-235,462.002,222.002,22-2.002,22
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-22.468,67-6.780,04
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων47.985,0750.562,47
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος47.985,070,0050.562,470,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-22.468,67-6.780,04
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-22.468,67-6.780,04
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-8.886,91-2.106,87
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-1.444,34
-32.799,92-8.886,91
Ζημίες εις νέο-32.799,92-8.886,91
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ X398117
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ M456336
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΒ 783890

Tags: , , , ,