800320083

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Θ.ΣΙΜΗΤΣΑΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

Γ.Ε.ΜΗ.: 115856730000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (16 ΜΑΪΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Θ.ΣΙΜΗΤΣΑΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (16 ΜΑΪΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 115856730000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως531,94531,940,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα14.020,982.517,8611.503,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)14.020,982.517,8611.503,12
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)11.503,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι1.557,87
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.484,86
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)9.042,73
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο10.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.767,16
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)8.232,84
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές12.300,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη13,01
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)12.313,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)20.545,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)20.545,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (16.5.2011 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)24.088,71
Μείον: Κόστος πωλήσεων25.850,47
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.761,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.761,76
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.761,76
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5,405,40-5,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.767,16
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.767,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.767,16
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΙΜΗΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Λ577472Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΖ384541

Tags: , , , ,