095591954

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠ.ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές

Γ.Ε.ΜΗ.: 42081606000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 42081606000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα3.006,603.006,560,04
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός92,5992,570,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός17.039,2617.038,450,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)20.138,4520.137,580,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως7.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι315,73
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.422,10
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)11.737,83
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο17.608,22
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.836,12
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-7.341,36
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-184,61
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)13.918,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-21,52
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-57,23
11. Πιστωτές διάφοροι-2.100,92
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)-2.179,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)11.738,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)11.738,70
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)3.615,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.615,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.344,26
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως2.526,4010.870,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.254,81
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα30,00-30,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.284,81
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα56,5556,55-56,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-7.341,36
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-7.341,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-7.341,36
Ζημίες εις νέο-7.341,36
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 690035ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 690035

Tags: , , , ,