099287714

MOBEL ART ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 2936301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
MOBEL ART ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 2936301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.962,564.786,48176,084.962,564.786,48176,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα104.562,2633.537,1671.025,10104.562,2628.309,1676.253,10
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός3.132,102.267,78864,323.132,101.936,571.195,53
5. Μεταφορικά Μέσα64.565,3432.300,8232.264,5264.565,3427.135,5937.429,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός208.837,2772.299,35136.537,92208.837,2759.823,79149.013,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)381.096,97140.405,11240.691,86381.096,97117.205,11263.891,86
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις70.100,8520.100,85
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)310.792,71283.992,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα2.817.604,162.585.719,55
ΙΙ. Απαιτήσεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου1.250,001.250,00
11. Χρεώστες διάφοροι10.492,1810.522,18
11.742,1811.772,18
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο14.382,5317.771,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας19.656,5687.959,63
34.039,09105.730,81
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.863.385,432.703.222,54
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο78.000,0078.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.332,066.332,06
4. Έκτακτα αποθεματικά1.730.000,001.350.000,00
1.736.332,061.356.332,06
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο69.050,4669.050,46
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-549.650,74-302.040,26
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-448.003,77-145.963,51
-928.604,05-378.953,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)885.728,011.055.378,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές404.398,04263.301,82
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων-11.200,5526.961,13
4. Προκαταβολές πελατών1.849.451,771.433.793,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.492,855.512,64
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί30.295,2835.939,42
11. Πιστωτές διάφοροι9.188,82166.503,60
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)2.288.626,211.932.012,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)3.174.354,222.987.391,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.174.354,222.987.391,33
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)496.078,28788.519,35
Μείον: Κόστος πωλήσεων273.104,98149.711,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως222.973,30638.808,35
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας91.544,8970.424,76
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως680.770,07772.314,96870.413,96940.838,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-549.341,66-302.030,37
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-549.341,66-302.030,37
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα309,08309,08-309,089,899,89-9,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-549.650,74-302.040,26
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων23.200,0023.200,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος23.200,000,0023.200,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-549.650,74-302.040,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-549.650,74-302.040,26
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-444.729,58-142.689,32
-994.380,32-444.729,58
Ζημίες εις νέο-994.380,32-444.729,58
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΗΟΡΦΑΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 638067
ΕΤΑΙΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΑΝΑΚΗ
ΑΔΤ: X 078824
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 039544 ΑΜΑ 0003687

Tags: , , , ,