094224136

ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34232/92/B/95/27
Γ.Ε.ΜΗ.: 123662533000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34232/92/B/95/27 - Γ.Ε.ΜΗ. 123662533000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως11.014,3611.014,350,0111.014,3611.014,350,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως58.819,4358.818,411,0259.819,4359.818,411,02
69.833,7969.832,761,0370.833,7970.832,761,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα800.736,81800.736,81800.736,81800.736,81
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.028.931,081.470.223,42558.707,662.028.931,081.386.935,82641.995,26
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.250,652.250,520,132.250,652.250,520,13
5. Μεταφορικά Μέσα85.155,6259.386,8525.768,7783.610,9052.195,9531.414,95
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός329.161,79268.826,6460.335,15293.200,26260.087,4633.112,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.246.235,951.800.687,431.445.548,523.208.729,701.701.469,751.507.259,95
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.099,74989,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.447.648,261.508.249,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.911,711.103,94
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες26.037,9220.547,35
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου8.983,90
11. Χρεώστες διάφοροι2.026,352.079,73
37.048,1722.627,08
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο58.545,9631.324,61
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας11.030,811.484,28
69.576,7732.808,89
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)107.536,6556.539,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 33.800,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.014.000,001.014.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων46,7246,72
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.641,193.641,19
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.009,74-38.842,21
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-211.554,98-172.712,77
-219.564,72-211.554,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)798.123,19806.132,93
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές467.403,30476.400,05
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)5.931,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων232.064,94232.064,94
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.467,8921.603,06
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί41.952,2328.440,56
11. Πιστωτές διάφοροι2.243,39149,09
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)757.062,75758.657,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.555.185,941.564.790,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.555.185,941.564.790,63
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)446.609,12454.332,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων342.673,85388.113,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως103.935,2766.218,91
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας102.512,27101.767,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.423,00-35.548,41
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα148,88-148,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.274,12-35.548,41
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα7.816,661.857,61
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων490,698.307,35-8.307,35459,682.317,29-2.317,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-7.033,23-37.865,70
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων110.607,80141.859,35
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος110.607,800,00141.859,350,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-7.033,23-37.865,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-7.033,23-37.865,70
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-211.554,98-172.712,77
-218.588,21-210.578,47
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι976,51976,51
Ζημίες εις νέο-219.564,72-211.554,98
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ
BILLINGHAM MARΚ-JOHN
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 206386835
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣτ. Δ.Σ
CHAMPERS OLIVER-LUK
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 4579405570
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 756120 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375

Tags: , , , ,