998159171

ΜΥΡΤΑΛΕΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65977/01/B/08/83(2009)
Γ.Ε.ΜΗ.: 8212801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΜΥΡΤΑΛΕΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65977/01/B/08/83(2009) - Γ.Ε.ΜΗ. 8212801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως211.372,01176.760,7434.611,27211.372,01134.486,3476.885,67
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως107.116,8077.460,2829.656,52107.116,8056.156,9150.959,89
318.488,81254.221,0264.267,79318.488,81190.643,25127.845,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα2.484.000,002.484.000,001.840.000,001.840.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα4.078.471,95491.407,663.587.064,294.078.471,95287.484,063.790.987,89
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός875.452,9561.281,71814.171,24875.452,95875.452,95
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)7.437.924,90552.689,376.885.235,536.793.924,90287.484,066.506.440,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)6.885.235,536.506.440,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες139.834,62
11. Χρεώστες διάφοροι9.884,4431.443,89
149.719,0631.443,89
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.069,677.735,02
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας8.698,115.479.887,37
11.767,785.487.622,39
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)161.486,845.519.066,28
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 66.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο660.000,00660.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-284.710,61-375.847,97
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-136.554,91-404.706,94
-421.265,52-780.554,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)238.734,48-120.554,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού5.422.300,005.500.000,00
2. Δάνεια Τραπεζών722.392,616.141.388,92
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις67.800,0067.800,00
6.212.492,6111.709.188,92
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές25.458,53488,72
4. Προκαταβολές πελατών20.000,0020.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη57.012,2125.281,12
11. Πιστωτές διάφοροι557.292,33518.948,83
659.763,07564.718,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)6.872.255,6812.273.907,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)7.110.990,1612.153.352,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως28.112,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)7.110.990,1612.153.352,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως28.112,53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)624.337,77406.800,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων147.083,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως477.254,55406.800,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως42.275,00
ΣΥΝΟΛΟ477.254,55449.075,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας295.804,75325.300,58
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως65.166,02360.970,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως116.283,78123.774,42
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα715,32151,85
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα439.176,64-438.461,32498.643,96-498.492,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-322.177,54-374.717,69
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα38.632,3438.632,34
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.165,411.165,4137.466,93450,28450,28-450,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-284.710,61-375.167,97
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-284.710,61-375.167,97
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-284.710,61-375.167,97
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-136.554,91-404.706,94
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-680,00
-421.265,52-780.554,91
Ζημίες εις νέο-421.265,52-780.554,91
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ Π001317
ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Κ141604
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ507273

Tags: , , , ,