998870155

ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως244,92244,900,02244,92244,900,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως45.340,0045.339,890,1145.340,0045.339,890,11
45.584,9245.584,790,1345.584,9245.584,790,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα19.500,002.925,0016.575,0019.500,001.950,0017.550,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός5.270,00559,574.710,435.270,00348,774.921,23
5. Μεταφορικά Μέσα6.960,343.219,153.741,196.960,342.175,104.785,24
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός108.413,6498.275,8310.137,81100.813,5985.993,5714.820,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)140.143,98104.979,5535.164,43132.543,9390.467,4442.076,49
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις41.676,5640.276,56
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)76.840,9982.353,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες423.225,70627.091,67
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου126.668,92110.174,30
11. Χρεώστες διάφοροι100.804,9399.371,95
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων377.302,72166.254,46
1.028.002,271.002.892,38
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο16.549,668.248,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας579.226,46157.654,96
595.776,12165.903,16
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.623.778,391.168.795,54
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 180,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό73.876,6273.876,62
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1.357.876,23861.334,87
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.449.752,85953.211,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές23.927,35-24.136,02
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)88.362,65131.925,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη131.360,75143.872,17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.244,561.070,74
11. Πιστωτές διάφοροι5.971,3545.205,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)250.866,66297.937,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.700.619,511.251.148,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.700.619,511.251.148,72
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.048.193,732.337.921,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.048.232,491.277.859,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως999.961,241.060.062,78
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως18.000,00
ΣΥΝΟΛΟ1.017.961,241.060.062,78
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας171.430,40184.223,23
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως204.595,49376.025,89245.630,98429.854,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως641.935,35630.208,57
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2.988,14628,27
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα18.202,40-15.214,2613.788,35-13.160,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως626.721,09617.048,49
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα5.244,255.244,251.534,341.534,34
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα9.044,299.044,29-3.800,044.255,174.255,17-2.720,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)622.921,05614.327,66
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων14.512,1130.075,38
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος14.512,110,0030.075,380,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων622.921,05614.327,66
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως622.921,05614.327,66
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.861.334,87433.415,14
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-29.447,47
1.484.255,921.018.295,33
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος126.379,69124.290,15
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι32.670,31
Κέρδη προς διάθεση1.357.876,23861.334,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο1.357.876,23861.334,87
1.357.876,23861.334,87
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ523451 / Α.Μ. 002211 Α΄ΤΑΞΗΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ052734

Tags: , , , ,