094169143

ΝΗΡΕΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ναυτιλία-Ναυπήγεία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14663/80/Β/87/12
Γ.Ε.ΜΗ.: 71666320000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΝΗΡΕΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14663/80/Β/87/12 - Γ.Ε.ΜΗ. 71666320000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως621,69621,690,00621,69621,690,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα24.229,9113.641,1610.588,7523.047,0812.276,8110.770,27
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός70.635,7757.768,0812.867,6970.635,7757.258,8913.376,88
5. Μεταφορικά Μέσα1.822,011.821,990,021.822,011.821,990,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός18.899,5917.150,981.748,6118.899,5916.508,292.391,30
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)115.587,2890.382,2125.205,07114.404,4587.865,9826.538,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)25.205,0726.538,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες-22.963,58-28.977,50
11. Χρεώστες διάφοροι2.124,28
-20.839,30-28.977,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο16.451,1725.194,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας60.657,2643.773,37
77.108,4368.967,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)56.269,1339.990,33
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 32.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο93.760,0093.760,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό958,50958,50
3. Ειδικά αποθεματικά94,0594,05
1.052,551.052,55
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο10.779,391.785,30
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-45.948,79-47.734,09
-35.169,40-45.948,79
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)59.643,1548.863,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές188,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.400,351.865,19
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί7.261,917.376,58
11. Πιστωτές διάφοροι8.168,798.234,82
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)21.831,0517.665,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)81.474,2066.528,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)81.474,2066.528,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)229.277,03216.098,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων173.271,41171.438,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως56.005,6244.660,71
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας42.576,5842.642,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.429,042.018,71
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα221,31177,33
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα30,00191,3171,74105,59
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.620,352.124,30
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων116,89116,89-116,89339,00339,00-339,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)13.503,461.785,30
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.516,232.443,40
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.516,230,002.443,400,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων13.503,461.785,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως13.503,461.785,30
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-45.948,79-47.734,09
-32.445,33-45.948,79
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.724,07
Ζημίες εις νέο-35.169,40-45.948,79
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ944584
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ319436
Ο Λογιστής
ΜΠΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ951334

Tags: , , , ,