999718929

ΟΙΚΑΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55534/55/Β/03/07
Γ.Ε.ΜΗ.: 14676035000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΟΙΚΑΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55534/55/Β/03/07 - Γ.Ε.ΜΗ. 14676035000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα14.674,5713.574,141.100,4314.674,5711.372,953.301,62
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.409,4510.409,230,2210.409,4510.409,230,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)25.084,0223.983,371.100,6525.084,0221.782,183.301,84
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις750,00750,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.850,654.051,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα11.904.454,3211.874.005,57
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων720.695,04720.695,04
12.625.149,3612.594.700,61
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες172.148,64200.204,24
11. Χρεώστες διάφοροι70.534,4070.534,40
242.683,04270.738,64
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο94.570,6826.354,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5.278,4320.402,27
99.849,1146.756,42
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)12.967.681,5112.912.195,67
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 5.587,13 16.245,06
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.500.000,001.500.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.067.562,08-427.472,21
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-3.430.013,40-3.002.541,19
-4.497.575,48-3.430.013,40
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-2.997.575,48-1.930.013,40
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών9.197.608,1610.667.546,14
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις79.280,0072.270,00
9.276.888,1610.739.816,14
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές60.494,1678.099,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)2.261,1040.318,57
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων5.700.977,843.061.275,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη198.463,56141.509,13
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.663,28446,44
11. Πιστωτές διάφοροι730.946,67801.041,35
6.695.806,614.122.689,83
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)15.972.694,7714.862.505,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)12.975.119,2912.932.492,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)12.975.119,2912.932.492,57
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)80.179,201.076.012,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων44.714,41780.490,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.464,79295.521,38
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως340.361,52267.090,04
ΣΥΝΟΛΟ375.826,31562.611,42
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας50.779,5863.838,75
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως27.078,0677.857,6452.930,01116.768,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως297.968,67445.842,66
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα9.164,0110.518,60
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.282.438,85-1.273.274,84781.372,12-770.853,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-975.306,17-325.010,86
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,00 1,26 1,26
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 792,03 0,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,00792,03-792,035.000,005.000,00-4.998,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-976.098,20-330.009,60
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 2.201,19 2.201,19
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος 2.201,19 0,00 2.201,19 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-976.098,20-330.009,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-976.098,20-330.009,60
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-3.430.013,40-3.002.541,19
-4.406.111,60-3.332.550,79
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι91.463,8897.462,61
Ζημίες εις νέο-4.497.575,48-3.430.013,40
ΚΙΚΛΙΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΕΡΒΟΥ Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Τ. ΑΕ160342
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑ Ι.ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ
Α.Τ. ΑΗ 598685
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΕΩΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777

Tags: , , , ,