998561924

ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64813/55/Β/07/15
Γ.Ε.ΜΗ.: 14657535000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64813/55/Β/07/15 - Γ.Ε.ΜΗ. 14657535000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.413,870,001.413,871.413,870,001.413,87
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως26.570,150,0026.570,1518.063,870,0018.063,87
27.984,020,0027.984,0219.477,740,0019.477,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι47.485,001.331,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.186,4338.971,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας201,55220,00
1.387,9839.191,26
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)48.872,9840.522,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.000,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ)60.000,0060.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη100,000,00
11. Πιστωτές διάφοροι16.757,000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)16.857,000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)76.857,0060.000,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τά έξοδα της χρήσεως μεταφέρθηκαν σε λογ/μό πολυετούς απόσβεσης και θα αρχίσουν να αποσβένονται μετά την έναρξη της δραστηριότητας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)76.857,0060.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
ΚΙΚΛΙΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 154279
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΝΤΗΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 269712
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,