094388167

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΩΡΕΙΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38910/80/B/97/26
Γ.Ε.ΜΗ.: 72033520000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/B/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 72033520000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.377,112.377,110,002.377,112.377,110,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου57.158,3557.158,3541.622,6141.622,61
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως219.504,145.862,51213.641,63218.440,175.570,48212.869,69
279.039,608.239,62270.799,98262.439,897.947,59254.492,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα232.572,68232.572,68193.408,93193.408,93
5. Μεταφορικά Μέσα12.275,6912.275,670,0212.275,6912.275,670,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός34.429,6621.638,2712.791,3934.429,6621.184,0513.245,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)279.278,0333.913,94245.364,09240.114,2833.459,72206.654,56
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.859,361.859,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)247.223,45208.513,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα602,54602,54
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.947,95947,95
1.550,491.550,49
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες45.512,3245.512,32
Μείον: Προβλέψεις12.390,4733.121,8512.390,4733.121,85
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων6.998,80
11. Χρεώστες διάφοροι91.456,3590.097,73
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.487,973.487,97
135.064,97126.707,55
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές99.139,9199.139,91
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις29.930,85-29.930,8529.930,85-29.930,85
69.209,0669.209,06
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.217,30749,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.803,36916,41
6.020,661.666,14
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)211.845,18199.133,24
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων46.090,2446.090,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο143.228,0058.700,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.743,796.743,79
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων206.351,21206.351,21
213.095,00213.095,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-11.145,02-14.933,08
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-42.542,22-27.609,14
-53.687,24-42.542,22
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)302.635,76229.252,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών170.257,07153.643,96
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές85.147,2684.525,52
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)21.500,0022.574,98
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων80.470,0780.077,63
4. Προκαταβολές πελατών1.669,621.669,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.078,242.504,54
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί18.975,1521.075,15
11. Πιστωτές διάφοροι94.225,68112.905,52
303.066,02325.332,96
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)473.323,09478.976,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)775.958,85708.229,70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών23.477,6223.477,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)775.958,85708.229,70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών23.477,6223.477,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)862,072.046,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων250,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως862,071.796,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.983,665.350,83
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως7.827,729.811,382.190,827.541,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.949,31-5.745,65
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.599,24-1.599,246.649,60-6.649,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.548,55-12.395,25
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα596,47596,47-596,472.537,832.537,83-2.537,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-11.145,02-14.933,08
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων746,25
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος746,250,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-11.145,02-14.933,08
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-11.145,02-14.933,08
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-42.542,22-27.609,14
-53.687,24-42.542,22
Ζημίες εις νέο-53.687,24-42.542,22
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ο Προεδρος του ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ. ΑΒ475660
ο Αντιπροεδρος του ΔΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ. ΑΙ427130
ο Προισταμενος Λογιστηριου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΦΜ. 034996360

Tags: , , , ,