094388167

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΩΡΕΙΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38910/80/Β/97/26
Γ.Ε.ΜΗ.: 072033520000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Δημιουργήθηκε
ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/Β/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 072033520000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.377,112.377,110,002.377,112.377,110,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου41.622,6141.622,6141.622,6141.622,61
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως218.440,175.570,48212.869,69218.440,175.570,48212.869,69
262.439,897.947,59254.492,30262.439,897.947,59254.492,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα193.408,93193.408,93135.934,61135.934,61
5. Μεταφορικά Μέσα12.275,6912.275,670,0212.275,6912.275,670,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός34.429,6621.184,0513.245,6134.429,6619.841,5214.588,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)240.114,2833.459,72206.654,56182.639,9632.117,19150.522,77
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.859,361.859,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)208.513,92152.382,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα602,54853,45
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.947,95947,95
1.550,491.801,40
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες45.512,3245.512,32
Μείον: Προβλέψεις12.390,4733.121,8512.390,4733.121,85
11. Χρεώστες διάφοροι90.097,7384.621,96
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.487,973.487,97
126.707,55121.231,78
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές99.139,9199.139,91
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις29.930,85-29.930,8529.930,85-29.930,85
69.209,0669.209,06
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο749,7313.305,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας916,41915,21
1.666,1414.221,17
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)199.133,24206.463,41
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων46.090,2446.090,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 4.880,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο58.700,0058.700,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.743,796.743,79
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων206.351,21206.351,21
213.095,00213.095,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο605,47
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-14.933,08
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-27.609,14-28.214,61
-42.542,22-27.609,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)229.252,78244.185,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών153.643,96146.994,36
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές84.525,5269.201,45
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)22.574,9811.574,98
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων80.077,6380.077,63
4. Προκαταβολές πελατών1.669,621.669,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.504,54387,14
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί21.075,1511.111,36
11. Πιστωτές διάφοροι112.905,5294.225,68
325.332,96268.247,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)478.976,92415.242,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)708.229,70659.428,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών23.477,6223.477,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)708.229,70659.428,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών23.477,6223.477,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.046,9126.174,59
Μείον: Κόστος πωλήσεων250,9110.257,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.796,0015.916,95
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.350,8323.837,66
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως2.190,82
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως9.352,4033.190,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.745,65-17.273,11
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα176,70
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα6.649,60-6.649,6010.496,09-10.319,39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-12.395,25-27.592,50
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.537,832.537,83-2.537,83622,11622,11-622,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-14.933,08-28.214,61
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.321,14
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.321,140,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-14.933,08-28.214,61
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-14.933,08-28.214,61
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-27.609,14605,47
-42.542,22-27.609,14
Ζημίες εις νέο-42.542,22-27.609,14
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Ο Προεδρος του ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ. ΑΒ475660
Ο Αντιπροεδρος του ΔΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ. ΑΙ427130
Ο Προισταμενος του Λογιστηριου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΦΜ. 034996360

Tags: , , , ,