099248239

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ & ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χημικά-Πλαστικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58032
Γ.Ε.ΜΗ.: 058806004000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58032 - Γ.Ε.ΜΗ. 058806004000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως12.070,8512.070,790,0611.265,8510.485,83780,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα32.320,0032.320,0032.320,0032.320,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.625,391.625,360,03
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός517.361,67346.408,52170.953,15458.361,67283.453,47174.908,20
5. Μεταφορικά Μέσα36.635,3725.337,4111.297,9636.635,3720.316,1016.319,27
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός19.355,4919.355,070,4217.299,8917.299,490,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)607.297,92392.726,36214.571,56544.616,93321.069,06223.547,87
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.700,001.700,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)216.271,56225.247,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα1.788,295.585,52
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα168,021.757,50
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.2.678,395.257,04
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων89,30
4.724,0012.600,06
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες275.537,18232.675,97
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου273.773,00180.122,01
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)44.731,4258.284,72
11. Χρεώστες διάφοροι90.686,29141.594,34
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων27,00
684.754,89612.677,04
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.925,318.798,29
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας103.913,4938.699,58
105.838,8047.497,87
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)795.317,69672.774,97
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων705,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 148.000,00 μετοχές των 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο148.000,00148.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού50.627,5372.178,91
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό22.172,8916.065,30
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων78.572,8278.572,82
100.745,7194.638,12
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο275.473,95179.429,86
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)574.847,19494.246,89
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις8.637,846.802,57
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών70.937,1082.749,28
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές140.834,43122.046,66
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)71.706,1461.442,18
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων30.800,8864.023,48
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη39.209,4413.868,60
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.001,9714.674,03
10. Μερίσματα πληρωτέα20.000,0018.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι42.692,9718.998,00
351.245,83313.052,95
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)422.182,93395.802,23
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα6.626,351.951,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.012.294,31898.802,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)1.012.294,31898.802,86
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.680.346,721.308.908,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.098.706,21749.971,58
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως581.640,51558.937,18
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.555,80
ΣΥΝΟΛΟ591.196,31558.937,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας39.461,3950.814,57
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως355.022,90394.484,29281.653,12332.467,69
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως196.712,02226.469,49
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα172,0513,55
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα7.856,77-7.684,7211.971,43-11.957,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως189.027,30214.511,61
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα21.551,3822.725,29
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων6.566,4628.117,84
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα45.666,1610.242,44
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες9.555,80114.802,29
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους8.401,7363.623,69-35.505,856.566,46131.611,19-108.885,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)153.521,45105.625,71
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων73.243,1572.763,85
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος73.243,150,0072.763,850,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων153.521,45105.625,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως153.521,45105.625,71
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.179.429,86119.358,29
332.951,31224.984,00
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος31.369,7723.445,12
Κέρδη προς διάθεση301.581,54201.538,88
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό6.107,594.109,02
2. Πρώτο μέρισμα20.000,0018.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο275.473,95179.429,86
301.581,54201.538,88
ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ.705153
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ.705223
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΚΙΝΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ.693839

Tags: , , , ,