999941814

ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 005119501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 005119501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.107,921.107,920,001.107,921.107,920,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως4.831,934.744,1187,824.140,364.056,9383,43
5.939,855.852,0387,825.248,285.164,8583,43
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα45.901,1212.747,0433.154,0845.901,1210.505,6035.395,52
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός69.810,5664.754,475.056,0952.072,5247.114,224.958,30
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)115.711,6877.501,5138.210,1797.973,6457.619,8240.353,82
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις0,001.717,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)38.210,1742.070,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες150.822,73140.080,13
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου116.714,42172.376,74
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες0,002.609,10
Μείον: Προβλέψεις0,000,002.609,10
11. Χρεώστες διάφοροι48.626,0362.792,88
316.163,18377.858,85
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.296,762.028,16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας61.200,68150.178,47
62.497,44152.206,63
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)378.660,62530.065,48
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.015,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο90.450,0052.500,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού30.248,2630.248,26
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.927,8028.643,74
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο111.614,1383.091,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)234.240,19194.483,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών0,0043.474,96
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές36.088,2046.978,18
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)127.213,28239.915,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη15.743,6521.965,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.590,012.428,79
10. Μερίσματα πληρωτέα0,0023.319,52
11. Πιστωτές διάφοροι83,28-346,57
182.718,42334.260,97
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)182.718,42377.735,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)416.958,61572.219,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)416.958,61572.219,73
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)919.738,89949.593,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων751.722,52807.970,19
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως168.016,37141.623,76
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως13.932,14
ΣΥΝΟΛΟ168.016,37155.555,90
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας123.897,19105.190,14
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως44.119,1850.365,76
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα732,843.448,91
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα112,23620,615.202,66-1.753,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως44.739,7948.612,01
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα63,0063,000,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα6.246,736.246,73-6.183,7394,2194,21-94,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)38.556,0648.517,80
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων20.793,867.575,68
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος20.793,860,007.575,680,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων38.556,0648.517,80
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως38.556,0648.517,80
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος7.711,219.703,56
Κέρδη προς διάθεση30.844,8538.814,24
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.927,800,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο28.917,0538.814,24
30.844,8538.814,24
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο Πρόεδρος & Δ.Σύμβου
Πανάγος Μάριος
ΑΚ 645373
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Τοπτσιάν Βικτωρία
ΑΗ 077403
Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
Στεργιου Ευάγγελος
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 023012 Α Τάξεως

Tags: , , , ,