094065919

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9741/14/Β/86/14
Γ.Ε.ΜΗ.: 23074554000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
34 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 34 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9741/14/Β/86/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 23074554000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως25.995,5425.995,540,0025.995,5425.995,540,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα407.793,08407.793,08340.069,58340.069,58
3. Κτίρια και τεχνικά έργα543.991,89377.934,61166.057,28541.191,89365.302,75175.889,14
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός51.076,3442.025,289.051,0647.660,2340.943,186.717,05
5. Μεταφορικά Μέσα142.755,04128.973,7813.781,26142.755,04124.694,6418.060,40
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός271.239,14244.839,1626.399,98268.016,14235.657,0732.359,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.416.855,49793.772,83623.082,661.339.692,88766.597,64573.095,24
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις34.042,5534.042,55
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις710,20710,20
34.752,7534.752,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)657.835,41607.847,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα744.853,75764.339,48
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες502.919,20704.200,85
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου54.429,31184.671,57
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου274.187,60680.648,56
11. Χρεώστες διάφοροι30.428,6433.443,63
861.964,751.602.964,61
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο49.267,326.351,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας53.017,105.276,45
102.284,4211.628,24
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.709.102,922.378.932,33
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.620,001.620,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα0,001.659,98
1.620,003.279,98
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 140.711,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο412.283,23412.283,23
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18.268,271,70
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό29.743,7829.743,78
3. Ειδικά αποθεματικά52.517,2752.517,27
4. Έκτακτα αποθεματικά1.580,251.580,25
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων140.368,04140.368,04
224.209,34224.209,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-34.624,91-49.456,93
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)620.135,93587.037,34
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις20.000,0020.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές123.726,7641.712,47
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)735.422,951.429.239,15
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων714.462,00811.846,68
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη74.292,8045.363,35
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί28.767,7817.641,26
11. Πιστωτές διάφοροι49.392,1135.413,87
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.726.064,402.381.216,78
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα2.358,001.806,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)2.368.558,332.990.060,30
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Την 31/12/2012 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και προέκυψε υπεραξία ποσού 67.723,50 €. Η προηγούμενη υπεραξία συμψήφισε ζημιές προηγουμένων χρήσεων ποσού 49.456,93 € και το υπόλοιπο ποσό 18.266,57 € εμφανίζεται στα ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ". 2. Η αποτίμηση των συμμετοχών έχει γίνει στην αξία κτήσης τους. 3. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και Υποθήκες ποσού 1.149.743,21 €.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)2.368.558,332.990.060,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)5.263.147,665.185.791,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων4.305.822,054.173.809,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως957.325,611.011.982,39
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως22.879,1517.083,14
ΣΥΝΟΛΟ980.204,761.029.065,53
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας181.377,15187.698,49
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως709.342,67890.719,82730.071,03917.769,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως89.484,94111.296,01
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα80,00447,38
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα68.984,53-68.904,5353.293,84-52.846,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως20.580,4158.449,55
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.775,28490,10
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,005.572,17
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,001.775,28-1.775,2820.000,0026.062,27-26.062,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)18.805,1332.387,28
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων27.175,1935.149,32
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος27.175,190,0035.149,320,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων18.805,1332.387,28
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως18.805,1332.387,28
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.0,00-65.187,15
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-36.675,320,00
-17.870,19-32.799,87
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος7.303,628.105,02
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι9.451,108.552,04
Ζημίες εις νέο-34.624,91-49.456,93
ΛΑΜΙΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 488849
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΑΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 979684
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 478649
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της “ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕBE ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΕΦΟΔΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ” Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕBE ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΕΦΟΔΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ” που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 77 χιλ περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 77 χιλ περίπου και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 77 χιλ. 2) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕBE ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΕΦΟΔΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ” κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 31 Μαΐου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΓΑΠΗ ΣΤΕΦ. ΚΟΥΣΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ 26731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 79 ΑΡ.ΜΗΤ 156

Tags: , , , ,