094070120

ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΑΞ ΑΕ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΕΚΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8891/62/B/86/725
Γ.Ε.ΜΗ.: 57223004000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΑΞ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8891/62/B/86/725 - Γ.Ε.ΜΗ. 57223004000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις18.293,0118.292,970,0418.293,0118.292,970,04
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα391.219,370,00391.219,37391.219,370,00391.219,37
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.056.111,831.023.580,4432.531,391.056.111,831.023.580,4432.531,39
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός249.562,07200.915,0948.646,98249.567,94200.920,9348.647,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός65.567,3665.566,620,7465.567,3665.566,620,74
1.762.460,631.290.062,15472.398,481.762.466,501.290.067,99472.398,51
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.780.753,641.308.355,12472.398,521.780.759,511.308.360,96472.398,55
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)472.398,52472.398,55
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες29.445,5127.600,51
11. Χρεώστες διάφοροι874.545,49736.860,49
903.991,00764.461,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6.676,088.813,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας456,67119.324,50
7.132,75128.137,71
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)911.123,75892.598,71
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,002.021,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 50.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.467.500,001.467.500,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων2.993,402.993,40
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό129.354,14129.354,14
3. Ειδικά αποθεματικά442.699,97442.699,97
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων283.667,33283.667,33
855.721,44855.721,44
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-967.317,80-983.694,83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.358.897,041.342.520,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.318,403.216,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη12.942,498.386,56
11. Πιστωτές διάφοροι10.364,3410.364,34
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)24.625,2321.967,30
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων0,002.530,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)1.383.522,271.367.018,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.383.522,271.367.018,26
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως38.526,0061.800,00
ΣΥΝΟΛΟ38.526,0061.800,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας15.752,2416.605,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως22.773,7645.195,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως22.773,7645.195,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,0033,37
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη1.499,971.499,970,0033,37
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα160,96160,961.339,010,000,0033,37
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)24.112,7745.228,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων24.112,7745.228,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως24.112,7745.228,37
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-983.694,83-1.025.642,22
-959.582,06-980.413,85
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος7.735,743.280,98
Ζημίες εις νέο-967.317,80-983.694,83
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ-886843
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝ.ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Π 408172
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥλΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ.Τ. AE 661770 Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε. 5777

Tags: , , , ,