094430116

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 3167/01/B94/984
Γ.Ε.ΜΗ.: 1751301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3167/01/B94/984 - Γ.Ε.ΜΗ. 1751301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα428.683,37228.780,16199.903,21428.683,37228.780,16199.903,21
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός55.251,6555.251,560,0955.251,6555.251,560,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)483.935,02284.031,72199.903,30483.935,02284.031,72199.903,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)199.903,30199.903,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες72.563,6972.563,69
11. Χρεώστες διάφοροι900.000,00900.000,00
972.563,69972.563,69
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο28.051,0628.244,01
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας0,0067,82
28.051,0628.311,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.000.614,751.000.875,52
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 14.870,00 μετοχές των 15,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο223.050,00223.050,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.014,89-10.308,60
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-85.130,58-74.821,98
-93.145,47-85.130,58
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)129.904,53137.919,42
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές24.704,7324.026,79
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.044.593,651.037.390,70
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.227,101.353,87
11. Πιστωτές διάφοροι88,0488,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.070.613,521.062.859,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.200.518,051.200.778,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως149.269,83149.269,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.200.518,051.200.778,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως149.269,83149.269,83
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)3.450,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων551,17899,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-551,172.550,25
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως12.600,005.040,00
ΣΥΝΟΛΟ12.048,837.590,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας273,271.409,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως11.775,566.181,25
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα19.790,45-19.790,4516.489,85-16.489,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.014,89-10.308,60
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-8.014,89-10.308,60
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-8.014,89-10.308,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-8.014,89-10.308,60
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-85.130,58-74.821,98
-93.145,47-85.130,58
Ζημίες εις νέο-93.145,47-85.130,58
ΑΘΗΝΑ, 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΥΓΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Σ.128451
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΛΑΒΡΕΖΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΔΤ Χ.647878
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΛΥΓΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Σ.128451

Tags: , , , ,