099130784

ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 030043413000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 030043413000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως62.100,0062.099,800,2061.170,0061.169,860,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα67.498,400,0067.498,4048.213,140,0048.213,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα522.143,18153.314,40368.828,78522.143,18115.365,79406.777,39
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός487.841,60276.196,22211.645,38487.841,60207.500,48280.341,12
5. Μεταφορικά Μέσα136.022,65109.048,3126.974,34136.022,6582.073,7353.948,92
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός85.417,4270.539,0614.878,3678.590,4662.518,5616.071,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.298.923,25609.097,99689.825,261.272.811,03467.458,56805.352,47
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.759,432.544,43
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)694.584,69807.896,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα27.666,8710.793,83
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.4.294,007.099,45
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων0,001.126,76
31.960,8719.020,04
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες275.077,39404.736,15
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως4.989,410,00
11. Χρεώστες διάφοροι8.352,581.605,49
288.419,38406.341,64
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο871,5320.969,97
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας17.022,6423.691,21
17.894,1744.661,18
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)338.274,42470.022,86
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.235,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο311.750,00311.750,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων19.320,7935,53
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού254.613,00309.603,06
273.933,79309.638,59
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.323,200,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο11.032,440,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,00-11.239,66
11.032,44-11.239,66
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)598.039,43610.148,93
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές60.273,97145.294,79
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων310.441,67364.068,47
4. Προκαταβολές πελατών13,560,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη19.195,8010.262,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.158,515.682,42
11. Πιστωτές διάφοροι39.736,37142.463,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)434.819,88667.770,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.032.859,311.277.919,90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών451.805,00451.805,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως7.147,100,00
458.952,10451.805,00
Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων χρ. 2012
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.032.859,311.277.919,90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών451.805,00451.805,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως7.147,100,00
458.952,10451.805,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)432.135,95370.091,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων344.828,14315.413,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως87.307,8154.677,34
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΣΥΝΟΛΟ87.307,8154.677,34
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας88.845,4569.143,18
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.685,8294.531,275.596,5674.739,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.223,46-20.062,40
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,000,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12.158,00-12.158,0017.820,36-17.820,36
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-19.381,46-37.882,76
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα54.990,0654.990,06
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,0054.990,060,0054.990,06
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα21,2226,63
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων720,62741,8454.248,220,0026,6354.963,43
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)34.866,7617.080,67
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων142.569,37142.984,56
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος142.569,370,00142.984,560,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων34.866,7617.080,67
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως34.866,7617.080,67
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-11.239,66-24.348,89
23.627,10-7.268,22
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος8.921,172.006,86
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι2.350,291.964,58
Κέρδη προς διάθεση12.355,64-11.239,66
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.323,20
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο11.032,44
12.355,64
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΡΟΥΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 270377Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 614938

Tags: , , , ,