096070396

Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Μελών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΟΥ: ΜΕΓ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 74020358000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
33 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Μελών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 33 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 74020358000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως450.934,87236.136,58214.798,29423.305,26138.257,44285.047,82
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα7.592.001,127.592.001,127.381.958,307.381.958,30
3. Κτίρια και τεχνικά έργα19.029.092,2113.302.527,415.726.564,8018.123.062,9311.529.963,266.593.099,67
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός646.290,91646.187,14103,77646.290,91643.882,092.408,82
5. Μεταφορικά Μέσα888.681,91822.856,2665.825,65824.962,06806.248,3018.713,76
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός12.672.680,7511.890.798,29781.882,4612.485.491,8811.449.182,501.036.309,38
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές939.120,00939.120,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)41.767.866,9026.662.369,1015.105.497,8039.461.766,0824.429.276,1515.032.489,93
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις5.437.244,353.937.224,55
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις667.643,00667.643,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις272.695,81255.504,75
6.377.583,164.860.372,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)21.483.080,9619.892.862,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα5.100.701,324.495.088,59
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.128.359,84136.547,42
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων2.624.694,682.533.277,96
7.853.755,847.164.913,97
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες18.463.697,5419.031.322,48
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου342.899,98
- Στις τράπεζες για είσπραξη93,90342.993,8815.934,28
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση21.389,2630.488,21
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου14.887.387,4911.481.517,61
- Στις τράπεζες για είσπραξη5.707.222,2920.594.609,787.325.344,5018.806.862,11
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)7.447.899,006.003.455,77
11. Χρεώστες διάφοροι2.232.292,922.514.697,13
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων52.983,3251.974,32
49.155.865,7046.454.734,30
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές826.600,08751.060,35
3. Λοιπά χρεόγραφα2.690,152.690,15
829.290,23753.750,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο781.059,581.110.759,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.222.341,46220.151,24
2.003.401,041.330.911,11
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)59.842.312,8155.704.309,88
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα270.154,42291.884,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 5.719,00 μετοχές των 383,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.190.377,002.181.568,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων-1.814.147,17-1.789.666,90
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων276.197,09
-1.537.950,08-1.789.666,90
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.262.010,461.950.545,42
4. Έκτακτα αποθεματικά143.979,82143.588,82
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων817.166,94817.166,94
3.223.157,222.911.301,18
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο13.133.007,5411.132.639,39
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)17.008.591,6814.435.841,67
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις1.028.524,76675.130,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών1.373.735,700,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις300,00300,00
1.374.035,70300,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές14.121.766,1513.671.244,33
2. Γραμμάτια πληρωτέα1.292,771.292,77
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)25.771.968,3424.849.773,95
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων13.817.697,0814.265.079,84
4. Προκαταβολές πελατών3.071.004,263.283.963,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.975.668,672.396.968,07
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.063.993,041.030.257,07
10. Μερίσματα πληρωτέα872.533,50882.303,50
11. Πιστωτές διάφοροι651.050,10635.853,92
62.346.973,9161.016.736,69
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)63.721.009,6161.017.036,69
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα52.220,4346.095,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)81.810.346,4876.174.104,44
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών110.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)81.810.346,4876.174.104,44
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών110.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)150.740.426,10142.131.242,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων119.548.912,86114.298.382,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως31.191.513,2427.832.860,14
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως327.740,39674.441,15
ΣΥΝΟΛΟ31.519.253,6328.507.301,29
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.362.267,303.298.206,83
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως21.590.314,01
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως23.013.280,0226.375.547,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως5.143.706,313.618.780,45
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών12.780,00
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων123,24
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα18.689,6515.171,79
Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων1.279,25
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.159.744,56-1.128.274,91786.345,46-772.329,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.015.431,402.846.450,77
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα55.127,6090.792,65
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη7.317,038.651,30
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων10.530,0072.974,6314.862,95114.306,90
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα43.019,84
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες744,44
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων30.660,8674.425,14-1.450,51142.766,05142.766,05-28.459,15
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)4.013.980,892.817.991,62
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.581.404,171.816.304,12
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.581.404,170,001.816.304,120,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων4.013.980,892.817.991,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως4.013.980,892.817.991,62
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.11.132.639,3910.269.420,68
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-135.452,00
15.146.620,2812.951.960,30
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος919.333,36668.506,24
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι96.534,34283.778,38
Κέρδη προς διάθεση14.130.752,5811.999.675,68
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό311.465,04183.516,29
2. Πρώτο μέρισμα686.280,00683.520,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο13.133.007,5411.132.639,39
14.130.752,5811.999.675,68
ΧΑΝΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 188482
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 474365
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 489855

Tags: , , , ,