094001764

ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6265/01/NT/B/86/632
Γ.Ε.ΜΗ.: 121718999000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
56 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 56 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6265/01/NT/B/86/632 - Γ.Ε.ΜΗ. 121718999000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.664,184.664,130,054.664,184.664,130,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.443.417,301.443.417,301.079.242,821.079.242,82
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων0,001.443.417,300,001.079.242,82
3. Κτίρια και τεχνικά έργα3.591.417,183.279.121,43312.295,753.586.617,183.224.341,06362.276,12
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός705.769,65680.283,2425.486,41696.445,65672.779,8423.665,81
5. Μεταφορικά Μέσα42.947,7118.252,7824.694,9342.947,7111.810,6231.137,09
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός85.297,9583.718,671.579,2884.871,3482.592,542.278,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)5.868.849,794.061.376,121.807.473,675.490.124,703.991.524,061.498.600,64
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις7.999,737.999,73
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.815.473,401.506.600,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες2.226.800,051.737.119,97
Μείον: Προβλέψεις9.336,542.217.463,517.167,401.729.952,57
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου127.109,45146.888,44
11. Χρεώστες διάφοροι108.047,81124.622,78
2.452.620,772.001.463,79
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο344,62588,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας23.259,5710.022,59
23.604,1910.610,94
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)2.476.224,962.012.074,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων858,13888,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 495.000,00 μετοχές των 2,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.757.600,001.757.600,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων364.174,48
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό228.716,00204.888,00
4. Έκτακτα αποθεματικά3.412,453.412,45
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων101.825,63101.825,63
333.954,08310.126,08
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1.513.323,951.060.562,61
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)3.969.052,513.128.288,69
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία101.152,16117.710,94
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές614,31339,55
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)18.430,0033.700,70
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη164.022,21193.272,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί20.310,2419.906,48
11. Πιστωτές διάφοροι18.975,1126.345,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)222.351,87273.564,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)4.292.556,543.519.563,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)4.292.556,543.519.563,87
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.426.017,801.433.480,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων457.733,72505.627,21
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως968.284,08927.852,83
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως42.439,2366.764,35
ΣΥΝΟΛΟ1.010.723,31994.617,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας275.553,90254.529,69
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως99.895,17375.449,077.150,68261.680,37
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως635.274,24732.936,81
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,710,21
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα56,50-55,79128,05-127,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως635.218,45732.808,97
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.125,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων16.558,7816.558,78
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα749,32
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες16.439,61
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων1.525,63
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,0017.965,24-1.406,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)633.811,99733.184,65
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων69.852,0671.832,27
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος69.852,060,0071.832,270,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων633.811,99733.184,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως633.811,99733.184,65
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1.060.606,11559.779,85
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-26.401,03
1.694.418,101.266.563,47
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος132.122,27153.590,98
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι25.143,8825.143,88
Κέρδη προς διάθεση1.537.151,951.087.828,61
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό23.828,0027.266,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο1.513.323,951.060.562,61
1.537.151,951.087.828,61
ΜΟΣΧΑΤΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ.
ΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φ 136308
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Χ 666900
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 523054

Tags: , , , ,