997788008

R & J ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εστίαση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
R & J ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως7.953,000,007.953,007.953,000,007.953,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα41.951,050,0041.951,0541.951,050,0041.951,05
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός375,560,00375,56375,560,00375,56
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός102.321,060,00102.321,06102.321,060,00102.321,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)144.647,670,00144.647,67144.647,670,00144.647,67
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις8.500,008.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)153.147,67153.147,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι25.076,4125.076,41
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο304,544.179,11
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1,881,88
306,424.180,99
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)25.382,8329.257,40
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-14.468,58-186.022,92
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-186.022,920,00
-200.491,50-186.022,92
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-140.491,50-126.022,92
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές0,008.760,28
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)14.155,0614.155,06
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί40.819,9433.465,55
11. Πιστωτές διάφοροι272.000,00260.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)326.975,00316.380,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)186.483,50190.358,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)186.483,50190.358,07
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00129.657,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,0067.369,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,0062.288,15
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας134,0474.056,60
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως312,76446,80172.798,77246.855,37
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-446,80-184.567,22
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,000,16
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα0,00466,08-465,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-446,80-185.033,14
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα14.021,7814.021,78-14.021,78989,78989,78-989,78
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-14.468,58-186.022,92
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-14.468,58-186.022,92
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-14.468,58-186.022,92
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-186.022,920,00
-200.491,50-186.022,92
Ζημίες εις νέο-200.491,50-186.022,92
ΜΑΡΟΥΣΙ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΖΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 001863Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 0066821 ΑΡ.ΑΔ.0001273/Α\' ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,