099788477

RE-MIC-A ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45993/01ΝΤ/Β/00/135
Γ.Ε.ΜΗ.: 121671099000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
RE-MIC-A ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45993/01ΝΤ/Β/00/135 - Γ.Ε.ΜΗ. 121671099000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.143,573.143,560,013.143,573.143,560,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως15.182,6815.182,290,3914.095,6814.095,300,38
18.326,2518.325,850,4017.239,2517.238,860,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα19.052,8419.052,760,0819.052,8419.052,760,08
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός28.964,6428.963,461,1828.114,2428.113,091,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)48.017,4848.016,221,2647.167,0847.165,851,23
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.537,791.537,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.539,051.539,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες26.295,0622.980,41
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου368,980,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες4.000,004.410,00
11. Χρεώστες διάφοροι89.024,0887.120,61
119.688,12114.511,02
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.589,302.942,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας89,84138,88
9.679,143.081,23
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)129.367,26117.592,25
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων199,50279,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 20.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.105,237.966,58
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο18.332,324.270,02
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)87.437,5572.236,60
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Προκαταβολές πελατών30,00565,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη19.583,5110.242,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί13.695,3012.900,79
10. Μερίσματα πληρωτέα5.679,0022.428,62
11. Πιστωτές διάφοροι4.282,27623,68
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)43.270,0846.760,46
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα398,58414,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)131.106,21119.411,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)131.106,21119.411,54
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)117.081,56118.506,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων46.338,6281.919,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως70.742,9436.586,39
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,0015,00
ΣΥΝΟΛΟ70.742,9436.601,39
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας40.018,0517.772,90
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως30.724,8918.828,49
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως30.724,8918.828,49
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα2,772,771,191,19
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.782,211.782,21-1.779,44517,17517,17-515,98
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)28.945,4518.312,51
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.937,362.504,24
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.937,360,002.504,240,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων28.945,4518.312,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως28.945,4518.312,51
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.4.270,02476,64
33.215,4718.789,15
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος6.172,503.793,16
Κέρδη προς διάθεση27.042,9714.995,99
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.138,65725,97
2. Πρώτο μέρισμα7.572,004.827,68
3. Πρόσθετο μέρισμα0,005.172,32
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο18.332,324.270,02
27.042,9714.995,99
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μ067660
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ
ΑΒ336643
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μ067660

Tags: , , , ,