094358507

ΡΟΔΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40073/80/Β/98/2
Γ.Ε.ΜΗ.: 72075920000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΡΟΔΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40073/80/Β/98/2 - Γ.Ε.ΜΗ. 72075920000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως12.705,2111.912,66792,5512.705,2111.391,451.313,76
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα13.694,845.759,007.935,8413.694,844.729,658.965,19
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός28.859,3128.375,46483,8528.797,2128.247,48549,73
5. Μεταφορικά Μέσα2.391,962.391,940,022.391,962.391,940,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός308.608,53296.918,0311.690,50306.753,82280.289,9526.463,87
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)353.554,64333.444,4320.110,21351.637,83315.659,0235.978,81
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις45,0045,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)20.155,2136.023,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες98.541,93164.136,20
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου9.401,8822.828,00
11. Χρεώστες διάφοροι1.448,861.448,86
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων1.275,282.274,81
110.667,95190.687,87
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο57.771,24602,90
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.190,011.170,08
61.961,251.772,98
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)172.629,20192.460,85
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 4.652,00 μετοχές των 43,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο200.036,00200.036,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.650,791.650,79
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-27.233,28-27.137,73
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-60.514,62-33.376,89
-87.747,90-60.514,62
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)113.938,89141.172,17
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές68.810,1678.262,77
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)7.456,894.403,32
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων366,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.447,143.442,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.484,842.138,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)79.565,8088.246,16
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού72,27380,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)193.576,96229.798,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)193.576,96229.798,42
ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν.3888/2010-5.189,87€, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν.3657/2008 -2.400,00€, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν.3259/2004 -642,20€
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)158.516,60172.768,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως158.516,60172.768,83
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας48.128,9840.701,38
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως119.705,60167.834,58157.658,77198.360,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.317,98-25.591,32
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών6,32
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.101,44-1.101,441.259,50-1.253,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.419,42-26.844,50
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα16.813,8616.813,86-16.813,86293,23293,23-293,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-27.233,28-27.137,73
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων18.306,6220.133,85
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος18.306,620,0020.133,850,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-27.233,28-27.137,73
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-27.233,28-27.137,73
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-52.282,55-25.144,82
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-8.232,07-8.232,07
-87.747,90-60.514,62
Ζημίες εις νέο-87.747,90-60.514,62
ΙΑΛΥΣΟΣ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΛΟΪΖΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Η Προϊστάμενη Λογιστηρίου
ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ


Tags: , , , ,