094094720

Σ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ - ΤΕΜΕΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7098/04/B/86/0035
Γ.Ε.ΜΗ.: 6621501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
Σ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ - ΤΕΜΕΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7098/04/B/86/0035 - Γ.Ε.ΜΗ. 6621501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα332.654,870,00332.654,87332.654,870,00332.654,87
3. Κτίρια και τεχνικά έργα887.806,05709.433,86178.372,19667.473,90520.509,15146.964,75
5. Μεταφορικά Μέσα17.608,2217.608,210,0117.608,2217.608,210,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.142,044.141,960,084.142,044.141,960,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.242.211,18731.184,03511.027,151.021.879,03542.259,32479.619,71
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις906,53906,53
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)511.933,68480.526,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα12.600,0012.600,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων3.547,283.547,28
16.147,2816.147,28
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι8.149,4783.943,07
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο50.330,3656.217,58
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.322,152.302,62
52.652,5158.520,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)76.949,26158.610,55
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 148.000,00 μετοχές των 3,31 ευρώ)
1. Καταβλημένο489.880,00489.880,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων46.703,02732,82
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό42.217,3942.217,39
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων17.636,4017.636,40
59.853,7959.853,79
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο592,57
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-4.533,07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)591.903,74551.059,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις4.838,813.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-7.859,6123.106,64
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.164,25
10. Μερίσματα πληρωτέα52.473,70
11. Πιστωτές διάφοροι8.333,02
-7.859,6185.077,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)-3.020,8088.077,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)588.882,94639.136,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)588.882,94639.136,79
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 -ΕΤΟΥΣ 2004: 191,40 -ΕΤΟΥΣ 2008: 541,42 -ΕΤΟΥΣ 2012: 45.970,20 ΣΥΝΟΛΟ: 46.703,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως38.257,38
ΣΥΝΟΛΟ38.257,38
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως35.354,40
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.902,98
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα22,57
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα17,405,17
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.908,15
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5.499,875.499,87-5.499,87
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.591,72
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων14.562,76
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος14.562,760,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.591,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.591,72
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.592,57
-1.999,15
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.386,20
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.147,72
Ζημίες εις νέο-4.533,07
ΑΝΟΙΞΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ.049047
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ.097680
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Α\' ΤΑΞΕΩΣ Α.Μ.14123

Tags: , , , ,