997803907

SOFA COMPANY Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έπιπλα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69812/01ΑΤ/Β/10/186
Γ.Ε.ΜΗ.: 9428001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
SOFA COMPANY Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69812/01ΑΤ/Β/10/186 - Γ.Ε.ΜΗ. 9428001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως6.810,433.246,813.563,626.810,431.884,734.925,70
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως180.318,3661.789,30118.529,06171.068,9624.349,44146.719,52
187.128,7965.036,11122.092,68177.879,3926.234,17151.645,22
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα541.031,3229.434,45511.596,87397.638,603.134,20394.504,40
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός163.957,5948.138,90115.818,69124.972,4821.020,72103.951,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)704.988,9177.573,35627.415,56522.611,0824.154,92498.456,16
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις60.500,0060.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)687.915,56558.956,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα169.734,0085.696,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες160.507,38214.455,73
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου4.210,01
11. Χρεώστες διάφοροι129.123,9979.190,78
289.631,37297.856,52
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.301,9335.341,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας11.319,9029.092,26
20.621,8364.433,46
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)479.987,20447.985,98
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 50.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο500.000,00500.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-173.992,21-191.983,66
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-191.983,66
-365.975,87-191.983,66
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)134.024,13308.016,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές914.171,77699.742,18
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)146.555,66132.237,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη43.410,3731.694,54
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί41.054,8217.023,42
11. Πιστωτές διάφοροι10.778,69-30.126,52
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.155.971,31850.571,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.289.995,441.158.587,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.289.995,441.158.587,36
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.839.060,381.746.973,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.039.365,04992.626,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως799.695,34754.346,58
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως68,00
ΣΥΝΟΛΟ799.695,34754.414,58
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας287.127,68185.603,02
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως669.964,57957.092,25742.412,08928.015,10
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-157.396,91-173.600,52
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα15.823,91-15.823,9118.311,43-18.311,43
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-173.220,82-191.911,95
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα771,39771,39-771,3971,7171,71-71,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-173.992,21-191.983,66
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-173.992,21-191.983,66
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-173.992,21-191.983,66
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-191.983,66
-365.975,87-191.983,66
Ζημίες εις νέο-365.975,87-191.983,66
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΝΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ: Χ841294
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΙΛΑ ΝΤΕ ΜΠΟΕΡ
ΔΙ: NM0HC3DL9
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: Χ507273

Tags: , , , ,