999642863

ΣΩΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55551/01/Β/03/565
Γ.Ε.ΜΗ.: 5514301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΣΩΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55551/01/Β/03/565 - Γ.Ε.ΜΗ. 5514301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.164,012.164,000,012.164,012.164,000,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός4.240,873.060,001.180,874.240,873.060,001.180,87
5. Μεταφορικά Μέσα10.300,0010.283,1216,8810.300,0010.283,1216,88
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.563,072.550,0013,072.563,072.550,0013,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)17.103,9415.893,121.210,8217.103,9415.893,121.210,82
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.210,821.210,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.0,000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες112.082,11110.950,00
11. Χρεώστες διάφοροι7.766,642.477,44
119.848,75113.427,44
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο180.588,24141.408,67
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)300.436,99254.836,11
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 12.000,00 μετοχές των 5,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.305,602.005,30
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο48.856,215.150,42
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-7.143,01-7.143,01
41.713,20-1.992,59
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)106.018,8060.012,71
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις99.603,9699.603,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές811,1012.691,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη30.285,0561.782,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί64.928,9121.956,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)96.025,0696.430,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)301.647,82256.046,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)301.647,82256.046,94
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)258.887,9252.247,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων166.541,0323.513,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως92.346,8928.734,68
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.103,02353,85
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως17.764,3830.867,400,00353,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως61.479,4928.380,83
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως61.479,4928.380,83
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα138,040,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,00138,04-138,0421.603,9621.603,96-21.603,96
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)61.341,456.776,87
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων61.341,456.776,87
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως61.341,456.776,87
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος15.335,361.355,37
Κέρδη προς διάθεση46.006,095.421,50
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.300,30271,08
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο43.705,795.150,42
46.006,095.421,50
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ: Μ 710187
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΙ 686598
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 039544

Tags: , , , ,