997858331

ΚΑΤΟΙΛ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

Γ.Ε.ΜΗ.: 115045837000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
SP ACCOUNTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 115045837000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα83.550,0083.549,920,0878.050,0070.146,447.903,56
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός33.278,8933.278,790,108.976,855.118,373.858,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)116.828,89116.828,710,1887.026,8575.264,8111.762,04
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,1811.762,04
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες86.739,835.169,71
Μείον: Προβλέψεις20.828,00-20.828,00
11. Χρεώστες διάφοροι5.341,52
71.253,355.169,71
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.484,027.394,72
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.471,513.182,56
5.955,5310.577,28
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)77.208,8815.746,99
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.457,82
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 210,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο21.000,0021.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό499,91
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο9.498,32
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-22.106,89
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)30.998,23-1.106,89
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)17.724,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη12.225,563.614,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί845,432.607,06
11. Πιστωτές διάφοροι15.415,8423.852,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)46.210,8330.073,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)77.209,0628.966,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)77.209,0628.966,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)165.702,0479.420,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων94.283,8240.864,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως71.418,2238.556,51
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας33.278,8115.488,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως38.139,4123.068,24
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα81,20-81,2016,00-16,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως38.058,2123.052,24
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα266,64
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες3.009,533.276,17-3.276,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)34.782,0423.052,24
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων32.225,1016.764,15
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος32.225,100,0016.764,150,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων34.782,0423.052,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως34.782,0423.052,24
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-22.106,89-45.159,13
12.675,15-22.106,89
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.676,92
Κέρδη προς διάθεση9.998,23-22.106,89
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό499,91
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο9.498,32
9.998,23
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 31 ΜΑΪΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΒ 783890
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΒ 783890
Tags: , , , ,