094146234

ΣΠΥΡΟΣ Π. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4087/01/Β/86/4085
Γ.Ε.ΜΗ.: 335301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΣΠΥΡΟΣ Π. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4087/01/Β/86/4085 - Γ.Ε.ΜΗ. 335301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα54.297,5354.297,5352.233,5652.233,56
3. Κτίρια και τεχνικά έργα60.371,4730.185,7230.185,7558.076,6229.038,3029.038,32
5. Μεταφορικά Μέσα13.147,6112.153,29994,3213.147,6112.153,29994,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.436,0223.435,550,4723.436,0223.435,550,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)151.252,6365.774,5685.478,07146.893,8164.627,1482.266,67
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)85.478,0782.266,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.228,303.228,30
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες8.339,969.090,80
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες9.699,10
11. Χρεώστες διάφοροι10.947,2910.769,90
19.287,2529.559,80
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.873,783.705,32
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6.854,176.854,17
12.727,9510.559,49
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)35.243,5043.347,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.000,00 μετοχές των 61,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο122.000,0060.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων3.542,3262.330,92
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό8.770,268.770,26
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.154,38-3.087,41
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-5.486,92-2.399,51
-13.641,30-5.486,92
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)120.671,28125.614,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη50,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)50,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)120.721,57125.614,26
ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ 31-12/2012
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)120.721,57125.614,26
ΕΓΙΝΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ 62000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)239,20
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως239,20
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.154,383.326,61
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.154,38-3.087,41
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.154,38-3.087,41
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-8.154,38-3.087,41
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-8.154,38-3.087,41
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-8.154,38-3.087,41
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-5.486,92-2.114,51
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-285,00
-13.641,30-5.486,92
Ζημίες εις νέο-13.641,30-5.486,92
ΑΘΗΝΑ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ
ΑΤ: Σ734190
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΑΤ: ΑΙ011534
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΑΤ: ΑΙ679841/2011 ΑΡ.ΑΔ.Α\\\' ΤΑΞΗΣ: 31289

Tags: , , , ,