800318444

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΣΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 115665103000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (4 ΜΑΪΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΣΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (4 ΜΑΪΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 115665103000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως873,02193,65679,37
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.100,00119,02980,98
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός5.695,081.456,674.238,41
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)5.695,081.456,674.238,41
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις560,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)4.798,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες8.733,00
11. Χρεώστες διάφοροι1.030,61
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.279,48
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6.614,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)19.657,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 730,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο21.900,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό103,68
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1.969,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)23.973,58
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.471,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη670,82
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)2.142,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)26.115,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)26.115,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (4.5.2011 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)33.528,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων30.935,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.592,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.592,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.592,92
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,940,94-0,94
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)2.591,98
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.769,34
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.769,340,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων2.591,98
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως2.591,98
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος518,40
Κέρδη προς διάθεση2.073,58
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό103,68
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο1.969,90
2.073,58
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 119533Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ 068768

Tags: , , , ,