997670909

ΤΑΜΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΛΥΚΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εστίαση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70219/01ΑΤ/Β/10/274
Γ.Ε.ΜΗ.: 9587201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΤΑΜΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70219/01ΑΤ/Β/10/274 - Γ.Ε.ΜΗ. 9587201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.163,500,002.163,502.163,500,002.163,50
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως979,500,00979,50979,50979,50
3.143,000,003.143,003.143,000,003.143,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)20.000,000,0020.000,0020.000,000,0020.000,00
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα0,000,000,000,000,000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,000,000,000,000,000,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός0,000,000,000,000,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα0,000,000,000,000,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός13.583,750,0013.583,7512.282,490,0012.282,49
13.583,750,0013.583,7512.282,490,0012.282,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)33.583,750,0033.583,7532.282,490,0032.282,49
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις0,000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)33.583,7532.282,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα8.904,919.802,35
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.1.928,632.335,28
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων23.419,620,00
34.253,1612.137,63
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες6.825,2912.962,11
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου0,000,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως0,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι1.706,7811.754,58
8.532,0724.716,69
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο20.761,5019.042,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας73.047,8153.771,64
93.809,3172.813,72
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)136.594,54109.668,04
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο0,000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,000,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-52.672,65-109.997,99
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-109.997,990,00
-162.670,64-109.997,99
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV)-102.670,64-49.997,99
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις0,000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές15.751,054.676,37
2. Γραμμάτια πληρωτέα0,000,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)72.312,0462.419,94
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη15.077,907.445,97
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.203,686.024,44
11. Πιστωτές διάφοροι168.647,26114.524,80
275.991,93195.091,52
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)275.991,93195.091,52
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)173.321,29145.093,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία0,000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)173.321,29145.093,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων0,000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)393.210,30506.434,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων191.325,04273.861,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως201.885,26232.573,13
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΣΥΝΟΛΟ201.885,26232.573,13
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας40.764,1854.755,23
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως211.902,74252.666,92285.714,77340.470,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-50.781,66-107.896,87
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα366,71535,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.109,23-1.742,522.550,31-2.015,27
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-52.524,18-109.912,14
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα347,834,78
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,00347,830,004,78
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα496,3090,63
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,00496,30-148,470,0090,63-85,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-52.672,65-109.997,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-52.672,65-109.997,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-52.672,65-109.997,99
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-109.997,990,00
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
-162.670,64-109.997,99
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,000,00
Ζημίες εις νέο-162.670,64-109.997,99
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,000,00
0,000,00
ΜΑΡΟΥΣΙ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.22020 Α\' ΤΑΞΗ

Tags: , , , ,