094394137

ΤΕΒΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28640/01ΑΤ/Β/93/283/04
Γ.Ε.ΜΗ.: 123828999000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΒΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28640/01ΑΤ/Β/93/283/04 - Γ.Ε.ΜΗ. 123828999000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως6.000,00500,005.500,000,000,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός117.158,7671.310,4045.848,3677.519,6463.279,8314.239,81
5. Μεταφορικά Μέσα61.607,6961.607,000,6961.607,6961.607,000,69
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός21.116,5719.465,691.650,8820.527,3218.876,471.650,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)199.883,02152.383,0947.499,93159.654,65143.763,3015.891,35
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις14.000,000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις445,00445,00
14.445,00445,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)61.944,9316.336,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες59.368,23139.862,27
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)23.339,8423.339,84
11. Χρεώστες διάφοροι58.780,4848.825,05
141.488,55212.027,16
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο257.220,90271.112,44
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας11.024,84156,56
268.245,74271.269,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)409.734,29483.296,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 30.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο87.900,0087.900,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό29.514,7029.514,70
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο170.407,62247.230,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)287.822,32364.644,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.629,58308,13
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)64.297,120,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων120.878,21121.007,59
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-4.591,6112.998,66
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.227,82673,22
11. Πιστωτές διάφοροι915,780,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)189.356,90134.987,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)477.179,22499.632,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)477.179,22499.632,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)403.028,62154.307,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων417.589,00123.960,47
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-14.560,3830.347,32
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας49.927,6842.776,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-64.488,06-12.429,60
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα11.682,65-11.682,656.950,62-6.950,62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-76.170,71-19.380,22
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα651,88651,88-651,880,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-76.822,59-19.380,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων9.119,7913.303,96
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος9.119,790,0013.303,960,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-76.822,59-19.380,22
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-76.822,59-19.380,22
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.247.230,21266.610,43
170.407,62247.230,21
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,000,00
Κέρδη προς διάθεση170.407,62247.230,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο170.407,62247.230,21
170.407,62247.230,21
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ. ΒΑΡΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ.Μ111727
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΡΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ.Σ253241
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Α.Φ.Μ.099037450
ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ.ΟΕΕ 18781 Α΄ΤΑΞΗΣ
ΑΘΗΝΑ 30/4/2013

Tags: , , , ,