094430313

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 31707/01/B/94/400
Γ.Ε.ΜΗ.: 68848403000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31707/01/B/94/400 - Γ.Ε.ΜΗ. 68848403000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως57.749,5539.917,0217.832,5357.749,5539.917,0217.832,53
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα233.115,28233.115,28233.115,28233.115,28
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων0,00233.115,280,00233.115,28
3. Κτίρια και τεχνικά έργα593.928,98277.583,67316.345,31593.928,98277.583,67316.345,31
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.660,25233,322.426,932.660,25233,322.426,93
5. Μεταφορικά Μέσα28.084,780,0028.084,7828.084,780,0028.084,78
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός33.758,175.035,0428.723,1332.631,615.035,0427.596,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)891.547,46282.852,03608.695,43890.420,90282.852,03607.568,87
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις875,41875,41
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)609.570,84608.444,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.775,709.734,06
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες64.913,7961.157,62
Μείον: Προβλέψεις0,0064.913,790,0061.157,62
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Στις τράπεζες για είσπραξη7.813,60875,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως-60.244,863.565,39
12.482,5365.598,01
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.328,2031.454,12
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5.992,9010.571,88
15.321,1042.026,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)31.579,33117.358,07
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα7.128,907.128,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 51.370,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο513.700,00513.700,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού244.803,50244.803,50
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.221,876.221,87
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο22.165,89
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-49.608,35
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)715.117,02786.891,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές28.821,8352.719,44
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)11.800,2422.158,13
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων20.000,0020.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη8.046,628.321,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί11.553,184.900,46
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση0,00
11. Πιστωτές διάφοροι-123.968,14-138.968,14
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)-43.746,27-30.868,53
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα-5.258,95-5.258,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)666.111,60750.763,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)666.111,80750.763,78
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)421.997,25606.665,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων403.993,93524.676,26
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.003,3281.988,84
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως23.060,6937.710,47
ΣΥΝΟΛΟ41.064,01119.699,31
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.250,0017.965,54
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως106.298,75112.548,75114.068,44132.033,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-71.484,74-12.334,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα18,2238,23
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα242,71-224,49333,06-294,83
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-71.709,23-12.629,50
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα65,0165,01-65,01316,09316,09-316,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-71.774,24-12.945,59
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-71.774,24-12.945,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-71.774,24-12.945,59
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.22.165,8935.111,48
-49.608,3522.165,89
Ζημίες εις νέο-49.608,3522.165,89
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο22.165,89
22.165,89
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Α.Δ.Τ Ι024516
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Α.Δ.Τ Ρ592057
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 21340 Α\\'

Tags: , , , ,